Zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące w 2024 roku

"Zabrano mi prawo jazdy na 3 miesiące" - z takimi sprawami często trafiają po pomoc adwokata kierowcy. Kiedy może dojść do takiej sytuacji? Policja zatrzymuje prawo jazdy elektronicznie za pokwitowaniem, które uprawnia do kierowania pojazdem przez 24 godziny od chwili jego zatrzymania, w przypadku przekroczenia przez kierującego pojazdem dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym, w sytuacji gdy kierujący pojazdem przewozi osoby w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym lub gdy przewoźnik nie rejestruje przebytej drogi za pomocą tachografu, używa cudzej karty w tachografie, podrabia/przerabia dane w tachografie oraz gdy odłączy tachograf.

Ustawa prawo o ruchu drogowym

Art. 135


Policjant: (...)


2) zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na:

a) kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub

b) przewożeniu osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) (...)

2a) zatrzyma wydane w kraju prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia podczas kontroli drogowej, że kierowca wykonujący przewóz drogowy (...)

a) wbrew obowiązkowi nie rejestrując za pomocą tachografu na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy lub przebytej drogi,

b) używając cudzej karty kierowcy, używając co najmniej dwóch własnych kart kierowcy, używając cudzej wykresówki, używając jednocześnie kilku wykresówek,

c) korzystając z niedozwolonego urządzenia, przedmiotu lub zmienionego oprogramowania umożliwiającego lub powodującego podrabianie lub przerabianie danych rejestrowanych przez tachograf,

d) jeżeli tachograf został odłączony; (...)(...)

5. Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy z przyczyn, o których mowa w ... pkt 2 i 2a, uprawnia do kierowania pojazdem w okresie 24 godzin od chwili zatrzymania. (...)


Jak wynika z powyższym przepisów, stracić prawo jazdy może nie tylko przez przekroczenie dopuszczalnej prędkości na terenie zabudowanym, ale również przez nadbagaż, przy czym w przypadku samochodów osobowych, podstawą do zatrzymania prawa jazdy będzie dopiero sytuacja, gdy liczba osób w samochodzie przekracza o ponad 2 liczbę miejsc wskazaną w dowodzie rejestracyjnym. Tym samym podróżowanie w 7 osób przy 5 miejscach wskazanych w dowodzie, nie będzie podstawą do zatrzymania prawa jazdy w tym trybie.

Utrata prawa jazdy za prędkość, co zrobić?

Jeśli grozi nam utrata prawa jazdy na 3 miesiące, konieczne jest dokładne ustalenie stanu sprawy. Sposób postępowania zależy od tego, czy policjantom dokonującym kontroli można coś zarzucić (np. sposób pomiaru), czy faktycznie był nadbagaż, czy policja lub inspekcja ruchu drogowego słusznie stwierdziły, że przewoźnik np. jechał bez karty lub z cudzą kartą, czy mandat został przyjęty lub czy organy administracji publicznej działają zgodnie z przepisami. Takie ustalenia pozwolą oszacować szanse na zwrot prawa jazdy szybszy niż po 3 miesiącach.

Zabranie prawa jazdy na 3 miesiące decyzja starosty i skutki niepodporządkowania się

Policja w terminie 7 dni od daty zabrania prawa jazdy, przekazuje właściwemu staroście informację o jego zatrzymaniu, który wydaje decyzję administracyjną „zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące” pod rygorem natychmiastowej wykonalności.

W sytuacji gdy mimo wydania przez starostę decyzji administracyjnej „zatrzymanie prawa jazdy na okres 3 miesięcy”, kierowca którego wydana decyzja dotyczy nadal będzie poruszał się po drogach i zostanie zatrzymany do kontroli, wówczas starosta przedłuża okres zatrzymania prawa jazdy do 6 miesięcy i jest to maksymalny okres na jaki może zostać zatrzymane prawo jazdy. Po upływie wskazanych terminów, celem odblokowania prawa jazdy należy złożyć wniosek o jego zwrot, natomiast od 1 lipca 2023 roku, nie trzeba już uiszczać opłaty ewidencyjnej w wysokości 50 groszy.

Kierowcy, który mimo przedłużenia przez starostę okresu zatrzymania prawa jazdy do 6 miesięcy, wciąż porusza się samochodem, starosta cofa uprawnienia do kierowania pojazdem. W związku z czym, tenże kierowca, aby odzyskać uprawnienia, będzie musiał ponownie spełnić wszystkie wymagania stawiane osobom, które po raz pierwszy ubiegają się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

Ważne! Dalsza jazda po elektronicznym zabraniu prawa jazdy oprócz przedłużeniu 3 miesięcznego okresu zatrzymania prawa jazdy, grozi otrzymaniem zarzutu z art. 94 kodeksu wykroczeń.

W sytuacji gdy kierowca nie zgadza się z decyzją starosty, może się o niej odwołać w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Stosowne pismo należy złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem starosty. Odwołując się od decyzji musimy (podobnie jak przy odwołaniach do sądu) przede wszystkim podważyć zasadność jej wydania (np. można wskazać, iż przekroczenie prędkości nastąpiło w terenie niezabudowanym, a nie zabudowanym). Samorządowe Kolegium Odwoławcze winno rozpatrzyć niniejsze odwołanie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W sytuacji gdy Samorządowe Kolegium Odwoławcze wyda niekorzystne dla kierowcy rozstrzygnięcie to ma on jeszcze możliwość złożenia na nie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od otrzymania decyzji kolegium.

Zabranie prawa jazdy - stan wyższej konieczności

Dnia 22 czerwca 2018 roku weszły w życie nowe przepisy Ustawy prawo o ruchu drogowym, a także Ustawy o kierujących pojazdami, które oficjalnie regulują (stwierdzone wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2016 roku w sprawie o sygn. akt K 24/15) okoliczności pozwalające organom administracyjnym na odstąpienie od wydawania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące, a dotyczące stanu wyższej konieczności, a także regulujące czas jaki organy administracyjne będą miały na wydanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące.

Ustawa prawo o ruchu drogowym

Art. 135 ust. 3

Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się, jeżeli kierujący pojazdem dopuścił się naruszenia, o którym mowa w tym przepisie, działając w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa tego nie można było uniknąć inaczej, a poświęcone dobro w postaci bezpieczeństwa na drodze przedstawiało wartość niższą od dobra ratowanego.

Ustawa o kierujących pojazdami

Art.102 ust. 1aa

Przepisów ust. 1 pkt 4 i 5 nie stosuje się, jeżeli kierujący pojazdem dopuścił się naruszenia, o którym mowa w tym przepisie, działając w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa tego nie można było uniknąć inaczej, a poświęcone dobro w postaci bezpieczeństwa na drodze przedstawiało wartość niższą od dobra ratowanego.

Ustawa o kierujących pojazdami

Art.102 ust. 1da

Jeżeli prawo jazdy zostało zatrzymane w trybie art. 135 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, starosta wydaje decyzję w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy w terminie 21 dni od dnia powzięcia informacji o tym fakcie.


Zatrzymane prawo jazdy za prędkość

A więc, niniejsza nowelizacja wskazanych przepisów poszerza zakres możliwości pozwalających na wcześniejsze odzyskanie prawa jazdy, poprzez wykazanie, iż przekroczenie prędkości nastąpiło z uwagi na stan wyższej konieczności, z którym mamy do czynienia przede wszystkim wtedy, kiedy poświęcamy dobro w celu ratowania innego dobra zagrożonego bezpośrednim niebezpieczeństwem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego.

Jako przykład stanu wyższej konieczności może posłużyć, np. przekroczenie dopuszczalnej prędkości z powodu zawożenia ciężarnej żony do szpitala lub np. przekroczenie dopuszczalnej prędkości, ponieważ śpieszymy się z pomocą do kogoś nam bliskiego, który znajduje się w niebezpieczeństwie etc.

Toteż organy administracyjne, już oficjalnie od 22 czerwca 2018 roku, nie mogą uchylać się od rozpatrywania okoliczności z przyczyn których doszło do przekroczenia dopuszczalnej prędkości o więcej niż o 50 km/h w obszarze zabudowanym. Będą musiały uwzględniać, podnoszone przez kierowców okoliczności dotyczące stanu wyższej konieczności.

Dzięki temu, przy użyciu odpowiednich środków, zaistnieją jeszcze większe szansa na to, że zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące będzie dla kierowców jak najmniej uciążliwe, oraz, że decyzje o zatrzymaniu prawa jazdy będą częściej uchylane.

Zatem jeśli chcesz otrzymać poradę w sprawie zatrzymania prawa jazdy lub skorzystać z pomocy prawnej adwokata skontaktuj się z adwokatem

Dodatkowo możesz pobrać przygotowane przez naszych adwokatów wzory pism wraz z objaśnieniem z naszego sklepu.

Zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące niezgodne z przepisami? Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2022 roku

Wyrok TK wskazał, iż podstawą zatrzymania prawa jazdy nie może być tylko i wyłącznie informacja o jego zatrzymaniu przekazana przez policję, co oznacza, że tak naprawdę w każdym przypadku starosta do którego trafi taka informacja, powinien każdorazowo oceniać, czy rzeczywiście istnieje podstawa do wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, np. poprzez przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego/dowodowego. Wyrok ten daje też postawy do próby uzyskania odszkodowania za niesłuszne zabranie prawa jazdy, np. w sytuacji, gdy mandat karny nie został przyjęty, sprawa trafiła do sądu, który wydał wyrok stwierdzający, że prędkość była mniejsza niż o 50 km/h w obszarze zabudowanym, mimo, że okoliczność ta była podnoszona przed starostą, a ten tą informacją zbagatelizował.

Za co jeszcze może zostać zatrzymane prawo jazdy na 3 miesiące w 2024 roku?

Jazda po alkoholu - https://legalnajazda.pl/pl/artykul/zatrzymanie-prawa-jazdy-za-alkohol

Jazda po narkotykach - https://legalnajazda.pl/pl/artykul/zatrzymanie-prawa-jazdy-za-narkotyki

Wypadek drogowy - https://legalnajazda.pl/pl/artykul/zatrzymanie-prawa-jazdy-po-wypadku

Kolizja drogowa - https://legalnajazda.pl/pl/artykul/zatrzymanie-prawa-jazdy-po-kolizji

Jazda bez uprawnień - https://legalnajazda.pl/pl/artykul/co-grozi-za-jazde-bez-prawa-jazdy

Źródło obrazu: Flickr.com. Licencja: GDFL

Aktualizacja artykułu 1 stycznia 2024 rokuData publikacji: 02.07.2022