Jeszcze jakiś czas temu niezatrzymanie się do kontroli drogowej zawsze było wykroczeniem – bez względu na okoliczności i motywy kierowcy. W 2017 roku znowelizowano Kodeks Karny, wprowadzając do niego nowy zapis o kontrolach drogowych. Dowiedz się, kiedy niezatrzymanie się do kontroli drogowej jest przestępstwem, a kiedy wykroczeniem i co grozi za zignorowanie polecenia policjanta, który wzywa nas do zatrzymania się do kontroli drogowej?

Kiedy niezatrzymanie się do kontroli drogowej jest przestępstwem, a kiedy wykroczeniem w 2024 roku?

Przepisy Kodeksu Karnego precyzują, kiedy niezatrzymanie się do kontroli drogowej jest przestępstwem:

„Kto, pomimo wydania przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego, poruszającą się pojazdem lub znajdującą się na statku wodnym albo powietrznym, przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych, polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego nie zatrzymuje niezwłocznie pojazdu i kontynuuje jazdę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat” – art.178b KK.

Oznacza to, że niezatrzymanie się do kontroli drogowej jest przestępstwem, gdy spełnione zostają warunki:

  • funkcjonariusz musi poruszać się pojazdem, statkiem wodnym lub powietrznym
  • wydawane są jednocześnie sygnały dźwiękowe i świetlne
  • kierowca porusza się pojazdem mechanicznym
  • kierowca nie zatrzymuje się niezwłocznie

Jeśli więc np. policjant porusza się pieszo lub znajduje się w nieporuszającym się radiowozie, niezatrzymanie się do kontroli drogowej jest wykroczeniem. Podobnie odczytywane jest niepoddanie się kontroli, gdy wydawane są jedynie świetlne lub jedynie dźwiękowe sygnały lub gdy kierowca porusza się rowerem, czyli pojazdem bez silnika. Z kolei obowiązek niezwłocznego zatrzymania się do kontroli drogowej oznacza konieczność znalezienia najbliższego bezpiecznego miejsca, w którym kierowca nie spowoduje zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego.

Co grozi za niezatrzymanie się do kontroli drogowej 2024?

Zmiana kategorii czynu z wykroczenia na przestępstwo poskutkowało możliwością nakładania przez sądy znacznie surowszych kar. Kierowcy, któremu udowodni się popełnienie przestępstwa, grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Ponadto na kierowców, którzy uciekają np. przed policją pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, którzy mają cofnięte uprawnienia do prowadzenia pojazdów lub którzy poruszają się z nielegalnymi tablicami rejestracyjnymi, może zostać nałożony zakaz prowadzenia pojazdów nawet do 15 lat, a na rozprawę często muszą oni oczekiwać w areszcie śledczym. Jeśli jednak niezatrzymanie się do kontroli zostanie zakwalifikowane jako wykroczenie i policjant skieruje sprawę do sądu to kierowcy grozi grzywna do 30000 złotych oraz zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat.

Kto może przeprowadzić kontrolę drogową?

Analizując zapisy prawne o kontroli drogowej, należy wziąć pod uwagę, kto posiada uprawnienia do kontroli drogowej. Zgodnie z przepisem § 1 ust. 2 pkt 2 KontrRuchR przez kontrolującego rozumie się policjanta, inspektora Inspekcji Transportu Drogowego, funkcjonariusza Straży Granicznej, funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej, inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska, strażnika gminnego (miejskiego), strażnika leśnego, funkcjonariusza Straży Parku lub osobę działającą w imieniu zarządcy drogi, przeprowadzającą kontrolę zgodnie z zakresem określonym w ustawie. Uprawnienie do zatrzymywania pojazdów przez określone osoby wynika z przepisów ruchu drogowego. Wymieni wcześniej funkcjonariusze mogą nas zatrzymać, patrolując dany obszar pieszo, radiowozem i innymi pojazdami oraz helikopterem czy statkiem wodnym, np. motorówką.

Ponadto nieumundurowany pieszy patrol może nas zatrzymać do kontroli drogowej wyłącznie w terenie zabudowanym. Przy dobrej widoczności zobowiązany jest użyć w tym celu „lizaka”, przy słabej widoczności latarki z czerwonym światłem lub tarczę z czerwonym odblaskiem. W takim przypadku np. policjanci muszą wylegitymować się tak, by kierowca miał możliwość spisania imienia, nazwiska i numeru legitymacji. Zmotoryzowani funkcjonariusze w „cywilu” powinni z kolei wyświetlić odpowiednie napisy na tylnej szybie nieoznakowanego radiowozu („Jedź za mną”, Policja”, „Kontrola drogowa”). Jeśli jednak do kontroli usiłuje zatrzymać nas nieumundurowany patrol w nieoznakowanym lub oznakowanym radiowozie, bez zastosowania charakterystycznych sygnałów świetlnych lub dźwiękowych, zaleca się zatrzymanie pojazdu i zamknięcie drzwi i szyb oraz wykonanie telefonu na numer alarmowy, celem potwierdzenia autentyczności patrolu. Możemy również udać się do najbliższego posterunku policji. Nieumundurowani funkcjonariusze nie mają prawa zatrzymywać pojazdów do kontroli drogowej poza terenem zabudowanym.

Niezatrzymanie się do kontroli drogowej 2024 – pomoc prawna adwokata

Jeśli masz wątpliwości, czy kontrola drogowa została przeprowadzona w sposób prawidłowy lub jeśli Twoje wątpliwości dotyczą prawidłowej kwalifikacji prawnej niezatrzymania się do kontroli drogowej – skontaktuj się z nami telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego.

Aktualizacja artykułu 1 stycznia 2024 roku


Data publikacji: 15.02.2022