Jazda samochodem po narkotykach (marihuanie, kokainie, amfetaminie, LSD, itd.) - co za to grozi w 2023 roku?

Jazda po narkotykach - jakie konsekwencje wiążą się z takim zdarzeniem? Aktualnie w polskim prawie brak jest przepisów, które w precyzyjny sposób wskazują jaka ilość środków odurzających (narkotyków: marihuana, kokaina, amfetamina, LSD, itd.) decyduje o tym czy mamy do czynienia z wykroczeniem czy przestępstwem. W praktyce, to jak daną ilość środków odurzających zakwalifikować (wykroczenie/przestępstwo) przede wszystkim zależy od organów prowadzących postępowanie (prokuratury/policji) i od biegłych z których pomocy korzystają. 

Przykładowo, jeżeli biegły (co do zasady toksykolog) w sporządzonej przez siebie opinii stwierdzi, iż w momencie kierowania pojazdem, u kierowcy znajdował się środek odurzający w śladowej ilości (np. który mógł zostać spożyty wiele tygodni przed badaniem) oraz jeżeli środek ten w znikomy sposób wpływał na zdolności psychomotoryczne kierowcy to taki kierowca będzie co do zasady odpowiadał za wykroczenie (np. obecność we krwi delta-9-tetrahydrokannabinol (THC) w stężeniu poniżej 2,0 – 2,5 ng/ml), natomiast jeżeli biegły stwierdzi, iż stężenie środka odurzającego u kierowcy było znaczne i dodatkowo środek ten w istotny sposób wpływał na sprawność psychomotoryczną kierującego pojazdem (tak jakby był w stanie nietrzeźwości po alkoholu) to w takiej sytuacji kierowca będzie co do zasady odpowiadał za przestępstwo (np. obecność we krwi delta-9-tetrahydrokannabinol (THC) w stężeniu powyżej 2,0 – 2,5 ng/ml).

Jazda po narkotykach 2023 - jaka kara?

Jazda w stanie po użyciu narkotyków jest traktowana jako wykroczenie (art. 87 kodeksu wykroczeń) i za to co do zasady grozi:

a) areszt od 5 do 30 dni;

b) grzywna od 2.500 do 30.000 zł - do 2021 roku grzywna wynosiła od 50 do 5000 złotych Ważne! Co do zasady, do czynów popełnionych przed 2022 stosuje się przepisy stare, obowiązujące do 2021 roku o ile są korzystniejsze dla kierującego pojazdem;

c) zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat.

Jazda pod wypływem narkotyków jest traktowana jako przestępstwo (art. 178a kodeksu karnego) i za to co do zasady grozi:

a) grzywna w liczbie stawek dziennych od 10 do 540 przy czym stawka dzienna może wynosić od 10 do 2.000 zł;

b) kara ograniczenia wolności od 1 miesiąca do 2 lat;

c) kara pozbawienia wolności do lat 2;

d) zakaz prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata;

e) świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5.000 zł.

Jazda pod wpływem narkotyków w 2023 - co zrobić?

Jazda po użyciu narkotyków np. jazda pod wpływem marihuany/amfetaminy/kokainy (art. 87 kodeksu wykroczeń), bez zakazu prowadzenia pojazdów?:

a) co do zasady jeżeli jest to nasze pierwsze tego typu wykroczenie, a okoliczności sprawy są bezsporne (np. jeżeli krew została pobrana prawidłowo, nie ma innych wątpliwości co do przebiegu zdarzenia itd.) to można spróbować skorzystać z instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary które daje szansę na orzeczenie np. wyłącznie kary grzywny bez zakazu prowadzenia pojazdów;

b) natomiast jeżeli są wątpliwości co do prawidłowości wykonanego pomiaru zawartość/stężenia narkotyku (np. zbyt mała ilość krwi pobrana do badania, zbyt długi odstęp czasu między zażyciem narkotyku, a wykonanym pomiarem itd.) to warto spróbować powalczyć o wyrok uniewinniający.

Jazda pod wpływem narkotyków np. marihuany/amfetaminy/kokainy (art 178a kodeksu karnego), warunkowe umorzenie postępowania karnego, bez ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy?:

a) co do zasady jeżeli nie byliśmy wcześniej karani za popełnienie umyślnego przestępstwa, a okoliczności sprawy są bezsporne (np. jeżeli krew została pobrana prawidłowo, nie ma innych wątpliwości co do przebiegu zdarzenia itd.) to można spróbować skorzystać z instytucji warunkowego umorzeniu postępowania które daje szansę na modyfikację kary np. 1 rok zakazu prowadzenia pojazdów i 3.000 zł świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zamiast 3 lat zakazu prowadzenia pojazdów, 5.000 zł świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, a także kary 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 2 lat lub kary ograniczenia wolności, kary grzywny a co najważniejsze, dzięki warunkowemu umorzeniu postępowania nie będziemy widnieć w Krajowym Rejestrze Karnym jako osoba karana, a jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów będzie orzeczony na 1 rok to nie będzie potrzeby ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy o ile nie jesteśmy młodocianym kierowcą w okresie ochronnym;

b) natomiast jeżeli są wątpliwości co do prawidłowości wykonanego pomiaru zawartość/stężenia narkotyku (np. zbyt mała ilość krwi pobrana do badania, długi odstęp czasu między zażyciem narkotyku, a wykonanym pomiarem itd.) to warto spróbować powalczyć o wyrok uniewinniający.

Warto też pamiętać, że odzyskanie prawa jazdy po dokonaniu takiego przestępstwa nie jest łatwe i należy wykonać badanie lekarskie na prawo jazdy po narkotykach.  

Prowadzenie samochodu po narkotykach - pomoc prawna adwokata

Jazda po narkotykach jest jednym z najczęściej popełnianych wykroczeń/przestępstw związanych z ruchem drogowym za którego popełnienia grożą jedne z najbardziej dotkliwych kar (przede wszystkim zakaz prowadzenia pojazdów), dlatego jeżeli dojdzie do sytuacji w które zostaniemy zatrzymani za jazdę po narkotykach należy dokładnie przeanalizować stan faktyczny sprawy, sprawdzić czy np. nie popełniono podczas badania na obecność narkotyków błędów tak aby wybrać najbardziej korzystne w danej sytuacji rozwiązania oraz aby zminimalizować ryzyko otrzymania surowej kary lub aby doprowadzić do uniewinnienia.

Zatem jeśli chcesz otrzymać poradę prawną w Twojej sprawie lub skorzystać z pomocy prawnej adwokata skontaktuj się z wykwalifikowanym adwokatem.

Przeczytaj również:

Zatrzymanie prawa jazdy za narkotyki - konsekwencje, jak się zachować?

Źródło: flickr.com Licencja: creativecommons.orgData publikacji: 03.04.2022