Zatrzymanie prawa jazdy po kolizji postępowanie

Policjant może dokonać zatrzymania prawa jazdy na miejscu zdarzenia w sytuacji kiedy będzie miał uzasadnione podejrzenie, że kierowca (przeważnie sprawca kolizji) popełnił wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. Zabranie prawa jazdy przez policjanta skutkuje wydaniem przez niego pokwitowania, które uprawnia kierowcę samochodu do jego prowadzenia (co do zasady przez 7 dni). Następnie policjant przekazuje informację o zatrzymaniu prawa jazdy do Sądu nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty jego odebrania kierowcy.

Zatrzymanie prawa jazdy po kolizji sprawa w sądzie

Sąd w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zatrzymaniu prawa jazdy przez policję, wydaje postanowienie o jego zatrzymaniu na czas trwania postępowania albo o jego zwrocie (przed wydaniem postanowienia dobrze jest sporządzić i wysłać do sądu pismo, w którym wskazujemy na brak podstaw do zatrzymania prawa jazdy np. poprzez podniesienie wątpliwości co do wskazanego przez policjantów przebiegu zdarzenia). Postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy lub jego zwrocie można zaskarżyć w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty jego otrzymania lub jego ogłoszenia. 

Jeżeli zostało wydane postanowienie nakazujące zatrzymanie prawa jazdy, to odpowiednio umotywowane zażalenie, w którym należy zakwestionować zasadność jego zatrzymania adresujemy do sądu rejonowego, który wydał postanowienie.

Gdy sąd pozytywnie rozpatrzy wniesione zażalenie, wówczas zatrzymane prawo jazdy będzie podlegało zwrotowi. Natomiast negatywne rozpatrzenie naszego zażalenia przez sąd tj. utrzymanie postanowienia o zatrzymanie prawa jazdy w mocy, powoduje, iż nie możemy się już od niego odwołać z uwagi na jego prawomocność. W tej sytuacji, zasadniczo jedynym rozwiązaniem jakie pozostaje kierowcy, jest składanie przez niego kolejnych wniosków o zwrot zatrzymanego prawa jazdy, gdy pojawią się inne, nowe okoliczności które mogą wpłynąć na jego zwrócenie. W tym przypadku, każde kolejne postanowienie o oddalenie wniosku o zwrot zatrzymanego prawa jazdy, zasadniczo może być zaskarżone zażaleniem.

Zatrzymanie prawa jazdy po kolizji pomoc prawna

Warto dodać, iż zatrzymanie prawa jazdy jest jednym z pierwszy etapów postępowania w sprawie ewentualnej odpowiedzialności za kolizję drogową, dlatego tak ważnym jest podjęcie w stosownym momencie odpowiednich działań opartych na trafnej argumentacji oraz solidnej wiedzy, aby zminimalizować ryzyko zatrzymania praw jazdy, a także odpowiedzialności karnej za spowodowanie kolizji drogowej. Zatem jeśli chcesz otrzymać poradę prawną w Twojej sprawie lub skorzystać z pomocy prawnej skontaktuj się z nami.

Przeczytaj również:

Kolizja drogowa - kiedy występuje, jak się zachować? 

Źródło: pixabay.com Licencja: creativecommons.org