Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów jest zależne od przyczyny zakazu prowadzenia. Przyjrzeliśmy się kilku przypadkom i wprowadziliśmy pomocne rozróżnienie. Poniżej znajdą Państwo zestawienie różnych sytuacji mających wpływ na skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów w 2023 roku. Zapraszamy do lektury.

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów w przypadku jazdy po alkoholu w 2023 roku

W przypadku orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu istnieje możliwość jego skrócenia co do zasady na podstawie art. 182a kodeksu karnego wykonawczego. Aby z tej możliwości skorzystać należy złożyć odpowiednio umotywowany wniosek do sądu, który orzekł zakaz prowadzenia pojazdów. Oprócz dobrze umotywowanego wniosku muszą także zostać spełnione następującą warunki:

  1. Upływ połowy okresu, na który orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów
  2. Pozytywna prognoza kryminologiczna co do tego, że prowadzenie przez skazanego pojazdu w przyszłości nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Prognozę kryminologiczną wykonuje sąd, który ocenia postawę, właściwości i warunki osobiste skazanego oraz jego zachowanie podczas trwania zakazu prowadzenia pojazdów.

Po spełnieniu przedstawionych powyżej warunków sąd może wydać postanowienie o zmianie zakresu zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego wobec skazanego w ten sposób, że ma on być wykonywany w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, tj. skazany może kierować tylko pojazdami wyposażonymi w blokadę alkoholową, przez okres jaki pozostał mu do końca zakazu prowadzenia pojazdów. Blokada alkoholowa zakładana jest na koszt skazanego. Jest to forma skrócenie kary za jazdę po pijanemu.

Sąd po wyrażeniu zgody na kierowanie pojazdami wyposażonymi w blokadę alkoholową powinien także o tym fakcie powiadomić odpowiednie organy administracji, które po otrzymaniu informacji z sądu powinny wydać decyzję o przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami, po której wydaniu nastąpi odzyskanie prawa jazdy.

Ważne! zanim otrzymamy prawo jazdy niewykluczone, iż będzie trzeba przejść odpowiednie badania psychologiczne, lekarskie, przejść kurs reedukacyjny lub nawet zdać egzamin na prawo jazdy, jednakże czy takie obowiązki zostaną nałożone, zasadniczo będzie zależeć od przyczyn orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów oraz czasu jego trwania.

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów w przypadku jazdy po narkotykach

W przypadku orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów za jazdę po narkotykach co do zasady nie ma możliwości jego skrócenia, ponieważ takiej możliwości nie przewidują kodeks karny oraz kodeks karny wykonawczy.

Czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych po wypadku drogowym w 2023 roku?

W przypadku orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku drogowego, istnieje możliwość jego skrócenia co do zasady przy zastosowaniu instytucji wcześniejszego uznania środka karnego za wykonany uregulowanej w art. 84 kodeku karnego. Aby z tej instytucji skorzystać należy złożyć odpowiednio umotywowany wniosek do sądu, który orzekł zakaz prowadzenia pojazdów i tak jak w przypadku skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu, oprócz dobrze umotywowanego wniosku muszą być także spełnione dodatkowe, następująca warunki:

  • Upływ połowy okresu, na który orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów

  • Wykonywanie zakazu prowadzenia pojazdów przynajmniej rok

  • Przestrzeganie przez skazanego porządku prawnego

Po spełnieniu przedstawionych powyżej warunków sąd może wydać postanowienie o uznaniu zakazu prowadzenia pojazdów za wykonany oraz powinien o tym fakcie powiadomić odpowiednie organy administracji, które po otrzymaniu informacji z sądu powinny wydać decyzję o przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami, po której wydaniu, nastąpi odzyskanie prawa jazdy.

W tym przypadku również – zanim otrzymamy z powrotem prawo jazdy, możliwe że będziemy musieli przejść odpowiednie badania, kurs reedukacyjny, bądź inne dodatkowe zadania, jakie postawi przed nami sąd.

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów po kolizji drogowej - czy jest możliwie wcześniejsze odzyskanie prawa jazdy w 2023 roku?

W przypadku orzeczenia zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie kolizji drogowej, co do zasady nie ma możliwości skrócenia czasu trwania zakazu, ponieważ kodeks wykroczeń w ogóle nie przewiduje możliwości skracania trwania środków karnych do których należy zakaz prowadzenia pojazdów, jednakże mimo to warto złożyć takowy wniosek ponieważ niektóre sądy skracają zakaz prowadzenia pojazdów mimo braku w kodeksie wykroczeń przepisu umożliwiającego jego skrócenie. Spowoduje to w konsekwencji złagodzenie kary za jazdę pod wpływem alkoholu.

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów w 2023 roku, szybsze odzyskanie prawa jazdy - pomoc prawna adwokata

Zakaz prowadzenia pojazdów jest jednym z najbardziej dotkliwych środków karnych, ponieważ ogranicza nasze możliwości swobodnego przemieszczenia się, co jest tym bardziej dotkliwe dla osób, których praca polega przede wszystkim na kierowaniu pojazdami mechanicznymi. A więc jego utrata niejednokrotnie wiąże się także z utratą pracy zarobkowej. Na szczęście są jednak możliwości na szybsze odzyskanie prawa jazdy w sytuacji orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów.

Zatem jeśli chcesz otrzymać poradę prawną w Twojej sprawie lub skorzystać z pomocy prawnej adwokata skontaktuj się z adwokatem.


Data publikacji: 05.05.2022