Odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie prawa jazdy postępowanie w 2024 roku

Wielokrotnie mają miejsce sytuacje, w których zatrzymanie prawa jazdy następuje niesłusznie lub procedura zatrzymania prawa jazdy okazuje się nieprawidłowa (błędny pomiar prędkości, błędny pomiar stężenia alkoholu znajdującego się w organizmie, brak podstaw do zatrzymania prawa jazdy lub jeżeli przepisy na podstawie których prawo jazdy zostało zatrzymane, zostały uznane za niekonstytucyjne). Znaczna ilość kierowców przez niesłuszne zabranie prawa jazdy traci środki do życia. Dlatego warto podejmować działania mające na celu uzyskania odszkodowania, które chociaż w niewielkim stopniu zrekompensuje skutki niesłusznego zatrzymania prawa jazdy.

Odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie prawa jazdy bezprawne działanie organów z art 417 kodeksu cywilnego

Kodeks cywilny

Art. 417

§ 1. Za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa (...)


W efekcie za niezgodne z prawem działania prokuratur, policji, sądów czy organów administracji publicznej (starostowie/prezydenci miast) w przedmiocie niesłusznego zatrzymania prawa jazdy odpowiada Skarb Państwa.

Wytaczając powództwo o odszkodowanie na podstawie art. 417 Kodeksu Cywilnego, należy wykazać niezgodne z prawem (bezprawne) działanie lub zaniechanie organu którego dopuścił się przy wykonywaniu władzy publicznej. Przykładowo może to być dokonywanie pomiaru stężenia alkoholu w organizmie poprzez użycie niesprawnego alkomatu i w konsekwencji wydanie na tej podstawie postanowienie "zatrzymanie prawa jazdy" przez sąd lub wydanie przez starostę/prezydenta miasta decyzji administracyjnej "zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące" z naruszeniem przepisów stanowiących podstawę jej wydawania.

Podstawa z art. 417 Kodeksu Cywilnego nawiązuje w swej treści do art. 77 ust. 1 Konstytucji RP.

Konstytucja RP

art. 71

1.Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.

2. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw.


Dodatkowo, oprócz wykazania bezprawności działania organów zatrzymujących dokument prawa jazdy, należy wskazać rozmiar powstałej szkody wyrządzonej działaniem tychże organów np. wysokość utraconych zarobków.

Odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie prawa jazdy zadośćuczynienie z art. 448 kodeksu cywilnego

Kodeks cywilny

art. 448

W razie naruszenia dobra osobistego, sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia. Przepis art. 445 § 3 stosuje się.


Podstawową różnicą pomiędzy przedstawioną powyżej podstawą dochodzenia odszkodowania za niesłusznie zatrzymane prawo jazdy jest to, iż w tym przypadku, zasadniczo nie wykazujemy szkody (tj. rzeczywistego ubytku w naszym majątku) lecz doznaną w wyniku działania organów władzy publicznej krzywdę. Dodatkowo, działanie organów musi być co do zasady zawinione. Tutaj musimy wykazać, iż w wyniku zatrzymania prawa jazdy doszło do naruszenia naszych dóbr osobistych, których przykładowy, otwarty katalog zawarty jest w art. 23 Kodeksu Cywilnego.

Kodeks cywilny

art. 23

Naruszeniem dóbr osobistych w przedmiocie niesłusznego zatrzymania prawa jazdy, będą wszystkie niedogodności z niego wynikające, takie jak np. naruszenie prawa do wolności, wizerunku czy prawo do swobodnego poruszenia się środkami komunikacji.


Odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie prawa jazdy w 2024 roku, co zrobić ?

Konieczne jest podejmowania jak najszerzej zakrojonych działań, które skłonią organy państwa do respektowania nałożonych na nie obowiązków w zakresie egzekwowania prawa. W szczególności dotyczy to sposobu wykonywania uprawnień związanych z badaniem zawartości alkoholu w organizmie lub metod pomiaru prędkości które wielokrotnie odstają od powszechnie przyjętych norm lub są wykonywane przez podmioty które nie mają w tym zakresie stosownego przeszkolenia. Zatem jeśli chcesz otrzymać poradę w Twojej sprawie lub skorzystać z pomocy prawnej adwokata skontaktuj się z nami. 

Źródło obrazu: https://t1.ftcdn.ne Licencja: CC BY 3.0.

Aktualizacja artykułu 1 stycznia 2024 roku


Data publikacji: 17.11.2021