Zgodnie z polskim prawem za jazdę po alkoholu lub narkotykach grożą poważne konsekwencje. Surowość kary zależy od wielu czynników, między innymi od ilości wykrytego alkoholu lub narkotyków u kierowcy.

Dopuszczalna ilość alkoholu u kierowcy w Polsce jest niewielka i wynosi 0,2 promila.

W przypadku narkotyków policja sprawdza kierowcę najpierw narkotestem, na obecność substancji psychoaktywnych, a potem wysyła pobraną od kierowcy krew na badanie toksykologiczne, żeby ustalić dokładne stężenie narkotyków w organizmie sprawcy. Stężenie narkotyków w organizmie głównie decyduje o tym, czy kierowca popełnił wykroczenie czy przestępstwo. 

Jazda pod wpływem w 2024 roku - kiedy wykroczenie, a kiedy przestępstwo?

Jeśli u kierowcy stwierdzono 0,2-0,5 promila alkoholu we krwi, czyli od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 w wydychanego powietrza, to mamy do czynienia z jazdą po użyciu alkoholu i jest to wykroczenie, za które zgodnie z art. 87 kw grozi:

 1. Grzywna od 2.500 zł do 30.000 zł bądź areszt.
 2. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 6 miesięcy do 3 lat.

Art. 178a §1 kk dotyczy natomiast sytuacji, gdy stężenie alkoholu we krwi wynosi powyżej 0,5 promila i więcej. Jest to tzw. stan nietrzeźwości. W tym przypadku mamy już do czynienia z przestępstwem. 

Grozi za to:

 • Do 30 września 2023 roku: 1. grzywna, kara ograniczenia wolności do 2 lat, kara pozbawienia wolności do 2 lat, zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat, świadczenie na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 5000 do 60000 zł
 • Od 1 października 2023 roku: kara pozbawienia wolności do lat 3, zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat, świadczenie na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 5000 do 60000 zł

Jazda po użyciu lub w stanie nietrzeźwości po narkotykach również może być wykroczeniem lub przestępstwem. Grożą za to takie same kary jak w przypadku alkoholu. Natomiast aktualnie brak jest precyzyjnej definicji stanu “pod wpływem” i stanu “po użyciu” środka odurzającego.

Sąd rozpoznając sprawę powinien za każdym razem ustalić jaki realny wpływ miał dany środek na sprawność psychomotoryczną kierowcy, biorąc pod uwagę wyniki badań toksykologicznych jego krwi oraz zeznania świadków zdarzenia i funkcjonariuszy.

Warto pamiętać, że przestępstwem lub wykroczeniem jest również prowadzenie pojazdu po środkach odurzających przyjętych w celach leczniczych. 


Jazda po alkoholu lub narkotykach a konsekwencje


Art. 178a kk - jazda po pijanemu, narkotykach w 2024 roku - kiedy jest potrzebna pomoc adwokata?

Już od momentu zatrzymania przez policję nietrzeźwemu kierowcy może przydać się pomoc adwokata, gdyż kierowca próbując tłumaczyć się samodzielnie może się wręcz dodatkowo obciążyć. Należy bardzo uważać na to co się mówi.

Jeśli przydarzy Ci się prowadzić pod wpływem alkoholu lub narkotyków i chcesz skorzystać z pomocy adwokata to pamiętaj, że dobrowolne poddanie się karze nie zawsze jest korzystne. Poczekaj aż obrońca zapozna się ze sprawą i wybierze dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Bądź również ostrożny co do linii obrony proponowanych przez internautów. Czasami nie warto sugerować się filmami z Internetu, na których widać, jak kierowcy zatrzymani do kontroli trzeźwości próbują wykłócać się o nieprawidłowości podczas zatrzymania lub sugerują, że sprzęt Policji nie ma wymaganych atestów. Wdanie się w dyskusję z funkcjonariuszami, niejednokrotnie może tylko pogorszyć sprawę.

Policjanci tylko w 2021 roku zatrzymali ponad 64 tys. nietrzeźwych kierowców. Znają już wszystkie możliwe tłumaczenia i z reguły są przygotowani na dyskusje z zatrzymanymi.

Warto zaangażować obrońcę jak najszybciej, żeby mógł reprezentować sprawcę przed policją, prokuraturą lub sądem.

Art. 178a  § 1 kk - zatrzymanie po alkoholu, narkotykach - jak uzyskać warunkowe umorzenie postępowania ?

Zgodnie z art. 66 kk prowadzący w stanie nietrzeźwości może złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania i w przypadku pozytywnego rozpatrzenia takiego wniosku  zachowa status osoby niekaranej za przestępstwo popełnione umyślnie.

Nie znaczy to, że sprawca zostanie uznany za niewinnego. Sąd w wyroku warunkowo umarzającym postępowanie karne stwierdza fakt popełnienia przestępstwa, ale odstępuje od wydania wyroku skazującego z uwagi na szczególne, okoliczności łagodzące.

Warunkowe umorzenie jest co do zasady możliwe, jeśli:

 1. Wina i społeczna szkodliwość popełnionego przestępstwa nie są znaczne.
 2. Okoliczności popełnionego przestępstwa nie budzą wątpliwości.
 3. Sprawca nie był wcześniej karany za przestępstwo popełnione umyślnie.
 4. Postawa sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia dają przekonanie, że sprawca w przyszłości będzie przestrzegał porządku karnego i nie popełni przestępstwa ponownie.

Sąd nie orzeka wyroku warunkowo umarzającego automatycznie po złożeniu wniosku. Spełnienie wszystkich powyższych przesłanek daje sądowi podstawę do ewentualnego orzeczenia warunkowego umorzenia postępowania karnego wobec sprawcy, który prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości.

W warunkowym umorzeniu postępowania zawiera się również okres próby, który wynosi od 1 roku do 3 lat. Prawo jazdy sprawcy będzie mu zatrzymane na czas od 1 roku do 2 lat. Jeśli kierowcy odebrano prawo jazdy na 1 rok, to nie będzie musiał zdawać ponownie egzaminu.

W przypadku warunkowego umorzenia postępowania sąd nakłada na sprawcę również obowiązek wpłaty na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, której wysokości co do zasady może wynosić od 1000 złotych w górę.

Ponowna jazda po alkoholu, narkotykach - art. 178a kk §4 - co za to grozi w 2024 roku?

Kara za recydywę jest surowsza. Za ponowne prowadzenie w stanie nietrzeźwości (alkohol, narkotyki), w sytuacji wcześniejszego prawomocnego skazania za to samo przestępstwo grozi:

 1. Pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat;
 2. Nawet dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.
 3. Świadczenie na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 10.000 zł

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2024 roku - Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów niezgodny z Konstytucją!

4 czerwca 2024 r. Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z konstytucją obligatoryjne orzekanie dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów wobec kierowców, którzy dopuszczą się przestępstwa z art. 178a § 4 kodeksu karnego, tj. prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu w tzw. "recydywie". Swoją decyzję sędzia Trybunału uzasadniła faktem, że obligatoryjność zapisu mocno ogranicza swobodę sądu w wymierzeniu odpowiedniego środka karnego oraz niesłusznie zrównuje wszystkich sprawców popełnionego czynu, niezależnie od konsekwencji, jakie spowodowali. Ten wyrok również powoduje, że osoby, które uważają, że sąd niesłusznie wobec nich orzekał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mogę próbować wystąpić z wnioskiem o wznowienie sprawy i ponowne jej rozpatrzenie celem próby uzyskania krótszego zakazu prowadzenia pojazdów.

Konfiskata samochodu za jazdę po alkoholu w 2024 roku

Odsyłamy do naszego artykułu gdzie szczegółowo opisujemy kwestię przepadku pojazdu za jazdę po pijanemu.

Jeśli potrzebujesz pomocy adwokata skontaktuj się z naszą kancelarią.


Aktualizacja artykułu 7 czerwca 2024 roku


Data publikacji: 24.08.2022