Zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu pełni funkcję prewencyjną. Utrata uprawnień do prowadzenia pojazdów jest dla wielu osób na tyle dotkliwa, że już samo zagrożenie taką karą mobilizuje dłużników do płacenia alimentów. W jakich przypadkach zabranie prawa jazdy za alimenty jest możliwe i jakie warunki trzeba spełnić, by odzyskać uprawnienia?

Zatrzymanie prawa jazdy za alimenty w 2024 roku – podstawa prawna

Niewywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego jest dużym problemem w Polsce. Ustawodawcy szukają więc sposobów na zahamowanie wzrostu długów alimentacyjnych oraz skuteczne ich ściąganie. Jednym z nich jest zatrzymywanie prawa jazdy za alimenty.

Wszczęcie procedury, która kończy się zabraniem prawa jazdy, umożliwia ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Procedurę zatrzymania prawa jazdy za alimenty można rozpocząć, gdy:

  • w przeciągu ostatnich 6 miesięcy dłużnik alimentacyjny nie płacił co miesiąc przynajmniej 50% należnej kwoty
  • odmawia zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy
  • odmawia złożenia oświadczenia majątkowego
  • odmawia przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego
  • odmawia przyjęcia proponowanego zatrudnienia, wykonywania prac społecznych, robót publicznych, udziału w stażu, w szkoleniach bądź w przygotowaniu zawodowym dorosłych bez uzasadnionej przyczyny

W 2014 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest zgodna z konstytucją. Prokurator generalny, który miał wątpliwości co do zgodności ustawy z najwyższym aktem prawnym w Polsce, podniósł argumenty o braku zachowania zasady proporcjonalności – prawo jazdy jest bowiem dokumentem uprawniającym do prowadzenia pojazdów. Jednak TK podtrzymał zasadność stosowanych przepisów, argumentując że odebranie prawa jazdy za niepłacenie alimentów możliwe jest tylko w przypadku osób niewspółpracujących z gminą, które nie podejmują żadnego wysiłku, by płacić alimenty.

Zabranie prawa jazdy za alimenty – procedury

Procedurę, której celem jest zatrzymanie prawa jazdy, można uruchomić tylko w określonych przypadkach. Obowiązek alimentacyjny musi wynikać z orzeczenia sądowego – alimenty muszą być przyznane na podstawie wyroku sądowego, postanowienia udzielającego zabezpieczenia lub na podstawie ugody sądowej. Muszą także zostać spełnione wcześniej wymienione warunki. Jeśli osoba, na którą został nałożony obowiązek alimentacyjny, nie płaci alimentów, uprawniony do alimentów może złożyć wniosek o podjęcie działań, które pomogą w ściągnięciu długu.

Wniosek należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta właściwego dla swojego miejsca zamieszkania. Jeśli osoba, która powinna płacić alimenty mieszka w innym miejscu, organ do którego zostaje złożony wniosek, przesyła go do organu właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego. We wniosku powinno znaleźć się zaświadczenie od komornika o bezskutecznym postępowaniu komorniczym – jeśli do wniosku nie dołączymy zaświadczenia, zrobi to organ, do którego został złożony wniosek, może to jednak przedłużyć procedury. Procedura zostanie uruchomiona z urzędu wtedy, gdy osobie uprawnionej do alimentów zostanie przyznane świadczenie z funduszu alimentacyjnego lub znajdującej się w pieczy zastępczej.

Organ na podstawie wniosku zleca przeprowadzenie wywiadu, celem ustalenia sytuacji zawodowej, rodzinnej i dochodowej dłużnika. Odbierane jest także oświadczenie majątkowe, które dłużnik składa pod rygorem odpowiedzialności karnej. W przypadku powstania zaległości za okres powyżej 6 miesięcy, informacja o zadłużeniu przesyłana jest do biura informacji gospodarczej.

Następnie dłużnik alimentacyjny ma 30 dni na zarejestrowanie się w PUP jako bezrobotny lub poszukujący pracy. Jeśli na którymś etapie odmówi on współpracy z organem właściwym dla jego miejsca zamieszkania, wszczynane jest postępowanie, w wyniku którego dłużnika alimentacyjnego uznaje się za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Jeśli dłużnik od tej decyzji się nie odwoła lub odwołanie zostanie odrzucone, kierowany jest wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy. Konsekwencją decyzji starosty jest zatrzymanie prawa jazdy, ale nie odebranie uprawień na stałe.

Jak odzyskać prawo jazdy zatrzymane za niepłacenie alimentów w 2024 roku?

O uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy również wnioskuje organ właściwy dla miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego. Aby starosta uchylił swoją wcześniejszą decyzję, osoba z obowiązkiem alimentacyjnym musi:

  • dopełnić wszystkich formalności – zarejestrować się w PUP, złożyć oświadczenie majątkowe i udzielić wywiadu alimentacyjnego
  • przez kolejnych 6 miesięcy płacić alimenty w kwocie nie niższej niż 50% alimentów ustanowionych przez sąd

Aby dłużnik alimentacyjny mógł odzyskać prawo jazdy, musi spełnić oba warunki. Warto również podkreślić, że spłata 50% zadłużenia z poprzednich 6 miesięcy nie zostanie wzięta pod uwagę. Przepisy jasno określają, że dłużnik musi płacić nie mniej niż 50% należności, regularnie przez 6 miesięcy – systematyczność w tym przypadku jest bardzo istotna. Status dłużnika alimentacyjnego zostanie zniesiony również po jednorazowej spłacie całego zadłużenia – wówczas prawo jazdy także zostanie zwrócone.

Kierowca, któremu wcześniej zostało zabrane prawo jazdy za alimenty, a następnie oddane ze względu na ustanie przyczyn zatrzymania, nie musi podchodzić do egzaminu na prawo jazdy.

Pomoc prawna adwokata – odzyskanie prawa jazdy utraconego za niepłacenie alimentów w 2024 roku

Jeśli Twoje prawo jazdy zostało zatrzymane za niepłacenie alimentów i zależy Ci na szybkim odzyskaniu uprawnień – skontaktuj się z nami i skorzystaj z pomocy prawnej.

Źródło obrazu: piqsels.com Licencja: creative commons

Aktualizacja artykułu 1 stycznia 2024 rokuData publikacji: 28.01.2021