Zatrzymanie prawa jazdy za alkohol niesie za sobą liczne konsekwencje. Oprócz zabrania prawa jazdy może to być odebranie uprawnień do prowadzenia pojazdów. Należy tutaj wyróżnić dwa terminy w zakresie stężenia alkoholu we krwi i ilości alkoholu w wydychanym powietrzu - stan nietrzeźwości i stan po spożyciu alkoholu. Postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy za prowadzenie pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości wydaje sąd lub prokuratura – kiedy i z jakim organem będziemy mieć do czynienia, o tym opowiadamy poniżej.

Zatrzymanie prawa jazdy za alkohol w 2024 roku - stężenie alkoholu we krwi i wydychanym powietrzu

Wynik badania zawartości alkoholu we krwi jest podawany w promilach, natomiast wynik badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, co do zasady w mg/dm3. W wyniku przemnożenia przez dwa wartości w mg/dm3 otrzymamy wartość w promilach. Warto zaznaczyć, że stężenie alkoholu niezależnie od badania jest takie samo, tylko wyrażone w dwóch różnych wartościach. Dopuszczalna zawartość alkoholu w organizmie na polskich drogach, która upoważnia do prowadzenia pojazdów mechanicznych to maksymalnie 0,1 mg/l w wydychanym powietrzu, (czyli 0,2 promila we krwi). Jest to na prawdę niewielka ilość alkoholu - zazwyczaj już wypicie jednego piwa lub pięćdziesięciu mililitrów wódki prowadzi do stężenia 0,25 promila we krwi, co jest określane jest jako stan po spożyciu alkoholu. Stężenie powyżej 0,2 a 0,5 promila alkoholu we krwi klasyfikuje się już jako wykroczenie. Jeżeli w wyniku badania alkomatem otrzymamy wynik większy niż 0,25 miligramów na litr (dm3) alkoholu w wydychanym powietrzu, oznacza to, że kierujący pojazdem mechanicznym ma więcej niż 0,5 promila alkoholu we krwi. Wtedy mówimy o stanie nietrzeźwości.

Sąd lub prokuratura wydają postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy jeżeli, co do zasady z okoliczności sprawy wynika, iż w orzeczeniu kończącym postępowanie zostanie ustanowiony zakaz prowadzenia pojazdów przez określony czas (od 6 miesięcy do 15 lat lub ustanawiają dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów).

zatrzymanie prawa jazdy za alkohol – legalnajazda.pl

Zatrzymanie prawa jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu czy zawieszenie uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych?

Ważne! Niewielu kierowców, którzy zastanawiają się jak uniknąć zabrania prawa jazdy za alkohol o tym wie, ale zatrzymanie prawa jazdy w trybie art. 135 ust. 1 pkt. 1 lit. a (elektronicznie) lub art 135a ust. 1 pkt. 1 lit. a (fizycznie) Ustawy prawo o ruchu drogowym (uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu) powoduje, iż, uprawienia do kierowania pojazdami mechanicznymi ulegają zawieszeniu na okres od dnia zatrzymania prawa jazdy przez policję do dnia wydania postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez sąd lub prokuraturę.

W takiej sytuacji dalsza jazda samochodem osoby, której zatrzymano prawo jazdy, może skończyć się dla niej dodatkową odpowiedzialność z art. 94 Kodeksu wykroczeń (potocznie jazda bez uprawnień). 

Zabranie prawa jazdy za alkohol w 2024 roku - co dalej, czy jest szansa na odzyskanie prawa jazdy?

Policjant przekazuje informację o zatrzymaniu prawa jazdy do sądu (w sprawach o wykroczenia) lub do prokuratury (w sprawach o przestępstwo) nie później niż w terminie 7 dni od daty jego odebrania. Zabranie prawa jazdy za alkohol przez policjanta skutkuje wydaniem przez niego pokwitowania, które nie uprawnia kierowcy do dalszego jeżdżenia samochodem.

Sprawa w sądzie - jak odzyskać prawo jazdy zabrane za jazdę po alkoholu w 2024 roku?

Sąd albo prokuratura w terminie 14 dni po otrzymaniu informacji o zatrzymaniu prawa jazdy przez policję, wydają postanowienia o jego zatrzymaniu na czas trwania postępowania albo o jego zwrocie (przed wydaniem postanowienia można sporządzić i wysłać do sądu lub prokuratury pismo, w którym można wskazać brak podstaw do zatrzymania prawa jazdy np. poprzez podniesienie wątpliwości co do przedstawionego przez policjantów przebiegu zdarzenia, wątpliwości co do poprawności wykonanego badania stanu trzeźwości, itd).

Postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy lub jego zwrocie jest zaskarżalne w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty jego otrzymania lub jego ogłoszenia.

Jeżeli zostało wydane postanowienie nakazujące zatrzymanie prawa jazy to można od niego się odwołać poprzez sporządzenie i wysłanie zażalenia do sądu rejonowego. Zażalenie powinno:

  • zawierać zakwestionowanie zasadności zatrzymania prawa jazdy (np. wadliwość działania urządzenia elektronicznego za którego pomocą przeprowadzany był pomiar stężenia alkoholu, błąd pomiaru, warunki, w których pomiar został wykonany itp.)
  • zostać wysłane do sądu rejonowego, który wydał zaskarżone postanowienie albo gdy takowe wydała prokuratura to zażalenie wnosimy za jej pośrednictwem do sądu rejonowego właściwego dla prowadzenia sprawy.

zatrzymanie prawa jazdy za jazdę po alkoholu – legalnajazda.pl

Rozpatrzenie zażalenia na zabranie prawa jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu

Gdy właściwy sąd pozytywnie rozpatrzy wniesione zażalenie, wówczas nakaże zwrot prawa jazdy. Natomiast negatywne rozpatrzenie naszego zażalenia przez sąd tj. utrzymanie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy w mocy, powoduje, iż nie możemy się już od niego odwołać z uwagi na jego prawomocność. W tej sytuacji, zasadniczo jedynym rozwiązaniem jakie pozostaje kierowcy, jest składanie przez niego kolejnych wniosków o zwrot zatrzymanego prawa jazdy, gdy pojawią się inne, nowe okoliczności, które mogą wpłynąć na jego zwrócenie. W tym przypadku każde kolejne postanowienie o oddalenie wniosku o zwrot zatrzymanego prawa jazdy, może być co do zasady zaskarżone zażaleniem.

Jazda po alkoholu w 2024 roku – przewidywane kary za wykroczenie

Stan po użyciu alkoholu jest traktowany jako wykroczenie (art. 87 kodeksu wykroczeń). Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu?

  • areszt od 5 do 30 dni
  • grzywna od 2.500 do 30.000 zł
  • zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

zatrzymane prawo jazdy za jazdę po alkoholu – pomoc prawna adwokata – legalnajazda.pl

Wykroczenie za jazdę w stanie po użyciu alkoholu jest szczególnie dotkliwe dla osób, które potrzebują prawa jazdy do wykonywania swojej pracy, dojazdów do biura. W przypadku zawodowych kierowców, jazda po alkoholu to wykroczenie niejednokrotnie równoznaczne z utratą pracy, ponieważ pracodawca ma prawo rozwiązać z takim pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia.

Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu w 2024 roku?

Jazda pod wpływem alkoholu jest traktowana jako przestępstwo (art. 178a kodeksu karnego). Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu?

  • Do 30 września 2023 roku: 1. grzywna, kara ograniczenia wolności do 2 lat, kara pozbawienia wolności do 2 lat, zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat, świadczenie na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 5000 do 60000 zł
  • Od 1 października 2023 roku: kara pozbawienia wolności do lat 3, zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat, świadczenie na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 5000 do 60000 zł

W przypadku jazdy w stanie nietrzeźwości w recydywie na zakazie prowadzenia pojazdów, kary są znacznie dotkliwsze. Recydywa prowadzenia pojazdu komplikuje możliwość zastosowania zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności, jak i zwiększa wysokość świadczeń pieniężnych na rzecz Funduszy Pomocy Pokrzywdzonym (to minimum 10 000 zł) oraz utrata prawa jazdy może nastąpić na okres dożywotni.

Jazda pod wpływem alkoholu - kolejne kroki

Jazda w stanie po spożyciu alkoholu (art. 87 k.w.) - brak zakazu prowadzenia pojazdów?

Co do zasady, jeżeli jest to nasze pierwsze tego typu wykroczenie, a okoliczności sprawy są bezsporne (np. jeżeli pomiar stężenia alkoholu został wykonany prawidłowo, nie ma innych wątpliwości itd.), w przypadku jazdy po spożyciu alkoholu można spróbować skorzystać z instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary, które daje szansę na orzeczenie np. wyłącznie kary grzywny bez zakazu prowadzenia pojazdów.

Jeżeli natomiast są wątpliwości co do prawidłowości wykonanego pomiaru zawartości/ stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu lub we krwi (np. zbyt krótki czas pomiaru, zbyt mała objętość wydychanego powietrza, zbyt długi odstęp czasu pomiędzy poszczególnymi pomiarami itd.) to warto spróbować powalczyć o wyrok uniewinniający.

Jazda pod wpływem alkoholu w stanie nietrzeźwości (art. 178a k.k.) - warunkowe umorzenie postępowania karnego i brak potrzeby ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy?

Co do zasady, jeżeli nie byliśmy wcześniej karani za popełnienie umyślnego przestępstwa, a okoliczności sprawy są bezsporne (np. jeżeli pomiar stężenia alkoholu został wykonany prawidłowo, nie ma innych wątpliwości co do przebiegu zdarzenia, itd.), w przypadku jazdy po alkoholu, można spróbować skorzystać z instytucji warunkowego umorzeniu postępowania, które daje szansę na modyfikację kary np. zakaz kierowania pojazdem na 1 rok i 3.000 zł świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym zamiast np. 3 lat zakazu prowadzenia pojazdów, 5.000 zł świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz np. brak kary pozbawienia wolności, a co najważniejsze, w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego nie będziemy widnieć w Krajowym Rejestrze Karnym jako osoba karana, a jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów będzie orzeczony na 1 rok to nie będzie potrzeby ponownie zdawać egzamin na prawo jazdy o ile nie jesteśmy młodocianym kierowcą w okresie ochronnym.

W przypadku, jeżeli istnieją wątpliwości co do prawidłowości wykonanego pomiaru, podczas mierzenia zawartości alkoholu we krwi lub stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu (np. zbyt krótki czas pomiaru, zbyt mała objętość wydychanego powietrza, zbyt długi odstęp czasu pomiędzy poszczególnymi pomiarami itd.) to warto spróbować powalczyć o wyrok uniewinniający i uniknięcie dotkliwych kar.

zabranie prawa jazdy za jazdę po alkoholu – porady prawne – legalnajazda.pl

Okoliczności łagodzące podczas wymierzania kary za jazdę po alkoholu

Prowadzenie pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu może mieć duże konsekwencje dla kierującego pojazdem, współpasażerów, jak również innych uczestników ruchu drogowego. Istnieją jednak pewne okoliczności, które mogą wpłynąć na łagodniejszą formę kary. Odpowiednia prezentacja tych okoliczności, ma bardzo duże znaczenie dla całego postępowania.

W zależności od stężenia alkoholu w organizmie, jazdę po alkoholu można sklasyfikować jako przestępstwo lub wykroczenie. W tym przypadku zasada jest prosta - im większe stężenie alkoholu we krwi, tym co do zasady wyższa społeczna szkodliwość czynu. W przypadku różnych wyników podczas poszczególnych badań, malejące stężenie alkoholu może działać tylko na korzyść oskarżonego.

W sprawach o jazdę pod wpływem alkoholu sprawdzane są okoliczności, podczas których policja "przyłapała kierującego pojazdem na gorącym uczynku". Nie bez znaczenia pozostaje fakt, czy badanie trzeźwości zostało zrealizowane podczas rutynowej kontroli, czy po spowodowaniu wypadku przez pijanego kierowcę. Podczas ewentualnej rozprawy, sąd weźmie również pod uwagę czas i miejsce popełnienia czynu. Kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu w zatłoczonym miejscu o dużym natężeniu ruchu, może działać na niekorzyść oskarżonego, w porównaniu do zatrzymania innego kierowcy za jazdę po alkoholu na mało uczęszczanej drodze. Podobną zasadę można przyjąć przy określeniu pory dnia - jeżeli kierowca prowadził samochód po alkoholu w środku dnia, gdzie prawdopodobieństwo spowodowania zagrożenia dla siebie oraz innych uczestników ruchu będzie większe, z pewnością może to być okoliczność zaostrzająca karę lub środek karny. Wszystkie czynniki, takie jak odpowiednie przedstawienie sytuacji i wersji wydarzeń, sposób zaprezentowania się na policji i w sądzie, będzie miało istotne znaczenie dla wysokości ewentualnej kary, dlatego warto dobrze się przygotować zarówno do pierwszego przesłuchania na policji czy w prokuraturze, a także do rozprawy przed sądem.

Ważne! Od 1 października 2023 roku, zgodnie z nowelizacją kodeksu karnego, co do zasady nie będzie można już powoływać się na fakt spożycia alkoholu po zdarzeniu!

jazda po alkoholu – porady prawne - legalnajazda

Jazda po alkoholu i zatrzymanie prawa jazdy w 2024 roku – gdy potrzebna jest pomoc prawna adwokat

Warto dodać, iż zatrzymanie prawa jazdy jest jednym z pierwszy etapów postępowania w sprawie ewentualnej odpowiedzialności za jazdę po alkoholu, dlatego tak ważnym jest podjęcie w stosownym momencie odpowiednich działań opartych na trafnej argumentacji oraz solidnej wiedzy, aby zminimalizować ryzyko zatrzymania prawa jazdy lub, aby zostało ono zatrzymane na jak najkrótszy okres czasu, a także, aby ewentualna kara za jazdę po alkoholu była jak najmniejsza. Zatem jeśli chcesz otrzymać poradę prawną w Twojej sprawie lub skorzystać z pomocy prawnej adwokata skontaktuj się z adwokatem.

Konfiskata samochodu za jazdę po alkoholu w 2024 roku

Odsyłamy do naszego artykułu gdzie szczegółowo opisujemy kwestię przepadku pojazdu za jazdę po pijanemu.

Aktualizacja artykułu 10 marca 2024 roku


Data publikacji: 05.06.2022