Zatrzymanie prawa jazdy za narkotyki postępowanie 

Jazda po narkotykach jest co do zasady traktowana na równi z prowadzeniem samochodu po alkoholu. Uprawnionymi do wydawania postanowień o zatrzymaniu prawa jazdy za prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu/ pod wpływem narkotyków jest sąd lub prokuratura, które wydają postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy jeżeli z okoliczności sprawy wynika, iż w orzeczeniu kończącym postępowanie zostanie ustanowiony zakaz prowadzenia pojazdów przez określony czas (od 6 miesięcy do 15 lat lub nawet dożywotnio). 

Zatrzymanie prawa jazdy za narkotyki zawieszenie uprawnień

Ważne! Niewielu kierowców o tym wie, ale uprawnienia do kierowania pojazdami osoby, której zatrzymano dokument prawa jazdy w trybie art. 135 ust. 1 pkt. 1 lit. 1 Ustawy prawo o ruchu drogowym (uzasadnione podejrzenie, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu) ulegają zawieszeniu na okres od dnia zatrzymania dokumentu przez uprawniony organ do dnia wydania postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy. W takiej sytuacji, do osób których uprawnienia zostały zawieszone, stosuje się przepisy dotyczące cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami, co w konsekwencji powoduje, iż jeżeli osoba której prawo jazdy zostało zatrzymane przez policję za jazdę po narkotykach dalej będzie jeździć samochodem (mimo braku wydania postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy) to grozi jej dodatkowa odpowiedzialność np. z art. 94 Kodeksu wykroczeń (prowadzenie bez uprawnień).

Zatrzymanie prawa jazdy za narkotyki dopuszczalne stężenie narkotyku

Aktualnie w polskim prawie brak jest przepisów które w precyzyjny sposób wskazują jaka ilość środków odurzających (narkotyków: marihuana, kokaina, amfetamina, LSD, itd.) decyduje o tym czy mamy do czynienia z wykroczeniem czy przestępstwem. W praktyce, to jak daną ilość środków odurzających zakwalifikować (wykroczenie/ przestępstwo) przede wszystkim zależy od organów prowadzących postępowanie (prokuratury/policji) i od biegłych, z których pomocy korzystają. Przykładowo, jeżeli biegły (co do zasady toksykolog) w sporządzonej przez siebie opinii stwierdzi, iż w momencie kierowania pojazdem, u kierowcy znajdował się środek odurzający w śladowej ilości (np. który mógł zostać zażyty wiele tygodni przed badaniem) oraz jeżeli środek ten w znikomy sposób wpływał na zdolności psychomotoryczne kierowcy to taki kierowca będzie odpowiadał za wykroczenie (np. obecność we krwi delta-9-tetrahydrokannabinol (THC) w stężeniu poniżej 2,0 – 2,5 ng/ml). Natomiast jeżeli biegły stwierdzi, że narkotyk wpływał na zdolności psychomotoryczne kierowcy (tak jakby był w stanie nietrzeźwości po alkoholu), to w takiej sytuacji kierowca będzie odpowiadał za przestępstwo (np. obecność we krwi delta-9-tetrahydrokannabinol (THC) w stężeniu powyżej 2,0 – 2,5 ng/ml).

Zatrzymanie prawa jazdy za narkotyki procedura jego zatrzymania przez policję

Policjant przekazuje informację o zatrzymaniu prawa jazdy do sądu (sprawach o wykroczenie) lub do prokuratury (w sprawach o przestępstwo) nie później niż w terminie 7 dni od daty jego odebrania. Zabranie prawa jazdy przez policjanta skutkuje wydaniem przez niego pokwitowania, które co do zasady nie uprawnia kierowcy do dalszego kierowania samochodem. 

Zatrzymanie prawa jazdy za narkotyki sprawa w sądzie

Sąd lub prokuratura w terminie 14 dni po otrzymaniu informacji o zatrzymaniu prawa jazdy przez policję, wydają postanowienia o jego zatrzymaniu na czas trwania postępowania albo o jego zwrocie (przed wydaniem postanowienia dobrze by było sporządzić i wysłać do sądu lub prokuratury pismo w którym wskazywalibyśmy na brak podstaw do zatrzymania prawa jazdy np. poprzez podniesienie wątpliwości co do wskazanego przez policjantów przebiegu zdarzenia).

Postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy lub jego zwrocie jest zaskarżalne w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty jego otrzymania lub jego ogłoszenia.

Jeżeli zostało wydane postanowienie nakazujące zatrzymanie prawa jazdy, to odpowiednio umotywowane zażalenie, w którym należy zakwestionować zasadność zatrzymania prawa jazdy (np. wadliwość samego pomiaru stężenia środka odurzającego, błąd pomiaru itp.) adresujemy do sądu rejonowego, który wydał zaskarżone postanowienie albo gdy takowe wydała prokuratura - to zażalenie wnosimy za jej pośrednictwem do sądu rejonowego właściwego dla prowadzenia sprawy.

Gdy właściwy sąd pozytywnie rozpatrzy wniesione zażalenie, wówczas nakaże zwrot prawa jazdy. Natomiast negatywne rozpatrzenie naszego zażalenia przez sąd tj. utrzymanie postanowienia o zatrzymanie prawa jazdy w mocy, powoduje, iż nie możemy się już od niego odwołać z uwagi na jego prawomocność. W tej sytuacji, zasadniczo, jedynym rozwiązaniem jakie pozostaje kierowcy, jest składanie przez niego kolejnych wniosków o zwrot zatrzymanego prawa jazdy, gdy pojawią się inne, nowe okoliczności, które mogą wpłynąć na jego zwrócenie. W tym przypadku każde kolejne postanowienie o oddalenie wniosku o zwrot zatrzymanego prawa jazdy, może być co do zasady zaskarżone zażaleniem.

Zatrzymanie prawa jazdy za narkotyki pomoc prawna

Warto dodać, iż zatrzymanie prawa jazdy jest jednym z pierwszy etapów postępowania w sprawie ewentualnej odpowiedzialności za jazdę po narkotykach, dlatego tak ważnym jest podjęcie w stosownym momencie odpowiednich działań opartych na trafnej argumentacji oraz solidnej wiedzy, aby zminimalizować ryzyko zatrzymania prawa jazdy, a także odpowiedzialności karnej za jazdę po narkotykach. Zatem jeśli chcesz otrzymać poradę prawną w Twojej sprawie lub skorzystać z pomocy prawnej skontaktuj się z nami.

Przeczytaj również:

Jazda po narkotykach – konsekwencje, jak się zachować?

Źródło obrazu: pixabay.com Licencja: Domena Publiczna.