ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1. [Postanowienia wstępne]

Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną określa:

a) rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej legalnajazda.pl przez Usługodawców.

b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

d) tryb postępowania reklamacyjnego.

e) tryb przetwarzania danych osobowych podanych przez Usługobiorcę.

§ 2. [Definicje]

1. Operator: operator strony legalnajazda.pl – Sławomir Bystrzejewski, będący jednocześnie administratorem podanych przez Usługobiorcę danych osobowych.

2. Usługodawcy: 

a. Sławomir Bystrzejewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Sławomir Bystrzejewski, ul. Mickiewicza 14/1, 40 – 092 Katowice NIP: 6342605471, REGON: 380598431.

b. Wojciech Hop prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Wojciech Hop, ul. Jesionowa 22, lok. 8.2, 40 – 159 Katowice NIP: 5170250738, REGON: 363437804.

3. Usługobiorca: osoba lub podmiot, na rzecz którego Usługodawcy świadczą usługi prawne.

4. Usługi prawne: usługi świadczone przez Usługodawców na zlecenie Operatora z zakresu działalności prawniczej, w szczególności doradztwo prawne, przygotowywanie projektów pism (dalej również: „usługa” lub „usługi”).

5. Oferta: przesłana w formie wiadomości e-mail, bezpłatna wstępna analiza sprawy, w ramach której Usługodawcy:

a) informuje Usługobiorcę o proponowanej mu usłudze prawnej i wycenia ją.

b) w przypadku Usługobiorcy będącego konsumentem, udziela informacji w zakresie wskazanym w art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

6. Umowa o świadczenie usług prawnych: umowa zawarta pomiędzy Usługodawcami, a Usługobiorcą, w trybie wskazanym w § 3 ust. 6 Zasad świadczenia usług (dalej również: „umowa”).

§ 3. [Rodzaj i zakres usług świadczonych przez Usługodawców]

1. Usługodawcy oświadczają, że wykonują zawód adwokata.

2. Usługobiorca chcący skorzystać z usługi może skontaktować się z

Usługodawcami:

a) telefonicznie pod nr telefonu 697 248 428 lub 783 031 273

b) mailowo pod adresem legalnajazda@gmail.com

3. Usługodawcy na podstawie informacji przekazanych przez Usługobiorcę sporządzają Ofertę.

4. Usługodawcy w celu sporządzenia Oferty mogą poprosić Usługobiorcę o przekazanie dalszych informacji w tym m.in. o wypełnienie formularza mającego na celu uzyskanie informacji o stanie sprawy.

5. Usługobiorca przed zleceniem wykonania usługi może skierować do Usługodawców dalsze pytania mające na celu sprecyzowanie możliwych środków prawnych w ramach usługi.

6. Usługobiorca chcący zlecić Usługodawcom wykonanie usługi na warunkach określonych w Ofercie, zleca wykonanie usługi za pośrednictwem strony internetowej, do której link otrzyma wraz z Ofertą. W ten sposób Usługobiorca może zawrzeć z Usługodawcami umowę o świadczenie usług prawnych.

7. Usługodawcy mogą powierzyć wykonanie usługi podmiotowi trzeciemu, w szczególności osobom wskazanym w zakładce "zespół" strony legalnajazda.pl.

8. Każda ze stron ma prawo wcześniejszego rozwiązania umowy, w przypadkach wskazanych w przepisach powszechnie obowiązujących.

§ 4. [Postępowanie reklamacyjne i zakres odpowiedzialności Usługodawcy]

1. Niezależnie od uprawnień wynikających w szczególności z Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, każdy Usługobiorca może złożyć na adres e-mail Usługodawców reklamację dotyczącą usług lub innych okoliczności.

2. Usługodawcy rozpatrują reklamację nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania informując Usługobiorcę, w formie wiadomości e-mail, o sposobie jej rozpatrzenia.

3. Niezależnie od sposobu rozpatrzenia reklamacji, każdy Usługobiorca może wnieść sprawę do sądu powszechnego.

4. W stosunku do Usługobiorców niebędących konsumentami, Usługodawcy ponoszą odpowiedzialność za szkodę z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy wyłącznie z winy umyślnej.

§ 5. [Przetwarzanie danych osobowych]

1. Zawarcie umowy wymaga podania przez Usługobiorcę danych obejmujących imię, nazwisko i adres Usługobiorcy, a w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne, numeru KRS lub NIP.

2. Usługobiorca poprzez wyrażanie zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi wyraża jednocześnie dobrowolną zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Usługodawców na potrzeby świadczenia na jego rzecz usługi, w tym reprezentowania go w sporach z drugą stroną oraz w celu zgodnego z prawem ewidencjonowania przychodów Usługodawców.

3. Usługodawcy oraz podmioty z nimi współpracujące przetwarzają dane osobowe podane przez Usługobiorcę wyłącznie w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji usługi, w celu zgodnego z prawem ewidencjonowania przychodów Usługodawców, a także zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

4. Usługodawcy deklarują, iż będą stosowali ochronę powierzonych im danych osobowych przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, tj. zniszczeniem, utraceniem, modyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do danych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (integralność i poufność).

5. Usługodawcy zobowiązują się stosować środki techniczne i organizacyjne określone w art. 32 RODO adekwatne do stwierdzonego ryzyka naruszenia praw lub wolności powierzonych danych osobowych.

6. Usługodawcy mogą przekazywać dane osobowe Usługobiorcom podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz upoważnionym przez Usługodawców podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Usługodawców na podstawie zawartych umów. W szczególności mogą to być podmioty kadrowe, księgowe, prowadzące działalność pocztową, kurierską bądź płatniczą.

7. Usługobiorca posiada prawo dostępu do treści podanych przez niego danych osobowych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Dane osobowe Usługobiorcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

9. Podanie przez Usługobiorcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji usługi i związanych z nią obowiązków podatkowo – składkowych.

10. Dane osobowe podane przez Usługobiorcę będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usługi. Natomiast dokumenty mogące stanowić podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej Usługodawców będę przechowywane do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń przeciwko Usługodawców (§ 5 ust. 2 Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach).

11. W sytuacji, gdy Usługobiorca uzna, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO lub ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) posiada on prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6. [Postanowienia obowiązkowe wynikające z Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną]

1. Określa się następujące, minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którymi posługują się Usługodawcy:

a) dostęp do internetu,

b) przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie,

c) poprawnie skonfigurowane konto e-mail.

2. Zakazuje się dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

Niniejsze zasady świadczenia usług drogą elektroniczną wchodzą w życie z dniem 1.07.2018 r.