Konfiskata samochodu za jazdę po alkoholu w 2024 roku

Dnia 14 marca 2024 roku wchodzą nowe, ostrzejsze przepisy, karające sprawców przestępstw jazdy po alkoholu. W niniejszym artykule skupimy się na przedstawieniu procedury przepadku samochodu oraz w jakich sytuacjach może to nastąpić.

Konfiskata samochodu 2024: kiedy może nastąpić?

Kwestię przepadku samochodu reguluje art. 44b kodeksu karnego i tak:

§ 1. W wypadkach wskazanych w ustawie sąd orzeka przepadek pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę w ruchu lądowym.

§ 2. Jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa pojazd nie stanowił wyłącznej własności sprawcy albo po popełnieniu przestępstwa sprawca zbył, darował lub ukrył podlegający przepadkowi pojazd, orzeka się przepadek równowartości pojazdu. Za równowartość pojazdu uznaje się wartość pojazdu określoną w polisie ubezpieczeniowej na rok, w którym popełniono przestępstwo, a w razie braku polisy - średnią wartość rynkową pojazdu odpowiadającego, przy uwzględnieniu marki, modelu, roku produkcji, typu nadwozia, rodzaju napędu i silnika, pojemności lub mocy silnika oraz przybliżonego przebiegu, pojazdowi prowadzonemu przez sprawcę, ustaloną na podstawie dostępnych danych, bez powoływania w tym celu biegłego.

§ 3. Jeżeli ustalenie średniej wartości rynkowej pojazdu odpowiadającego pojazdowi, o którym mowa w § 1, w sposób określony w § 2 nie jest możliwe ze względu na szczególne cechy tego pojazdu, zasięga się opinii biegłego.

§ 4. Przepadku pojazdu mechanicznego oraz przepadku równowartości pojazdu określonego w § 2 nie orzeka się, jeżeli sprawca prowadził niestanowiący jego własności pojazd mechaniczny wykonując czynności zawodowe lub służbowe polegające na prowadzeniu pojazdu na rzecz pracodawcy. W takim wypadku sąd orzeka nawiązkę w wysokości co najmniej 5000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

§ 5. Przepadku pojazdu mechanicznego oraz przepadku równowartości pojazdu nie orzeka się, jeżeli orzeczenie przepadku pojazdu mechanicznego jest niemożliwe lub niecelowe z uwagi na jego utratę przez sprawcę, zniszczenie lub znaczne uszkodzenie.

Konfiskata samochodu po alkoholu 2024

Przepadek pojazdu za jazdę w stanie nietrzeźwości następuje na podstawie art. 178a § 5 kodeksu karnego, który stanowi, że Sąd orzeka przepadek, o którym mowa w art. 44b, w razie popełnienia przestępstwa określonego w § 1 lub 4, chyba że zawartość alkoholu w organizmie sprawcy przestępstwa określonego w § 1 była niższa niż 1,5 promila we krwi lub 0,75 mg/dm3 w wydychanym powietrzu albo nie prowadziła do takiego stężenia. Sąd może odstąpić od orzeczenia przepadku, jeżeli zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

Konfiskata samochodu za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu 2024

Przepadek pojazdu jest również orzekany, jeżeli sprawa katastrofy w ruchu lądowym lub sprawca wypadku drogowego był pod wpływem alkoholu, co wynika z treści art. 178 § 3 kodeksu karnegoW razie skazania, o którym mowa w § 1 lub 1a, sąd może orzec przepadek, o którym mowa w art. 44b, a orzeka go, jeżeli zawartość alkoholu w organizmie sprawcy była wyższa niż 1 promil we krwi lub 0,5 mg/dm3 w wydychanym powietrzu albo prowadziła do takiego stężenia.

Obligatoryjny przepadek samochodu: kiedy jest wymagany?

Obligatoryjny przepadek to sytuacja, w której sąd musi orzec przepadek pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, niezależnie od okoliczności sprawy. Warto zrozumieć, w jakich przypadkach przepadek jest obligatoryjny oraz jakie są konsekwencje prawne takiego orzeczenia.

Sytuacje, w których przepadek jest obligatoryjny, związane są z popełnieniem określonych przestępstw lub naruszeń przepisów ruchu drogowego. Przykład takiej sytuacji to spowodowanie wypadku drogowego w stanie nietrzeźwym, gdzie stężenie alkoholu było wyższe niż 1 promil, albo prowadziło do takiego stężenia. W takim przypadku, sąd ma obowiązek orzec konfiskatę pojazdu lub jego równowartość.

Rozumienie prawnej natury obligatoryjnego przepadku jest kluczowe dla zrozumienia konsekwencji takiego orzeczenia. Dla sądu, obligatoryjny przepadek ma na celu nie tylko ukaranie sprawcy przestępstwa, ale również zabezpieczenie interesów społecznych oraz prewencję. W związku z tym, sąd orzekający obligatoryjny przepadek bierze pod uwagę nie tylko okoliczności sprawy, ale również interes społeczny oraz cel prewencyjny takiego orzeczenia.

Podsumowując, obligatoryjny przepadek jest sytuacją, w której sąd musi orzec konfiskatę pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, niezależnie od okoliczności sprawy, dlatego warto wiedzieć, w jakich przypadkach przepadek jest obligatoryjny oraz jakie są konsekwencje prawne takiego orzeczenia, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji związanych z utratą pojazdu.

Przepadek równowartości pojazdu: na czym polega?

Przepadek równowartości pojazdu to sytuacja, w której sąd orzeka, że sprawca zdarzenia ma obowiązek zapłacić Skarbowi Państwa kwotę równą wartości pojazdu, którym dopuścił się zarzucanego mu czynu. Jest to stosowane w przypadkach, np. gdy przepadek pojazdu nie jest możliwy.

Przepadek równowartości pojazdu może być orzeczony w sytuacjach np. gdy pojazd jest współwłasnością kilku osób, a tylko jedna z nich naruszyła przepisy prawa. W takim przypadku, przepadek pojazdu byłby niewspółmierny do winy współwłaścicieli, dlatego sąd może zdecydować o przepadku równowartości pojazdu. Innym przykładem jest sytuacja, gdy pojazd jest przedmiotem leasingu lub kredytu.

Konsekwencje przepadku równowartości pojazdu dla właściciela są poważne, ponieważ przepadek równowartości pojazdu co do zasady nie zwalnia z obowiązku spłaty zobowiązań finansowych związanych z umową leasingu czy kredytu.

Podsumowując, przepadek równowartości pojazdu to sytuacja, w której sąd orzeka, że właściciel pojazdu/użytkownik pojazdu ma obowiązek zapłacić Skarbowi Państwa kwotę równą wartości pojazdu. Jest to stosowane w przypadkach, gdy przepadek pojazdu nie jest możliwy lub nie jest wystarczająco efektywny środek karny.

Podsumowanie – konfiskata samochodu pijanego kierowcy 2024

W sprawach dotyczących konfiskaty samochodu, sąd wydaje różne decyzje, takie jak przepadek pojazdu, przepadek równowartości pojazdu czy odstąpienie od orzeczenie przepadku samochodu lub jego równowartości. Decyzje te zależą od okoliczności sprawy, takich jak stan nietrzeźwości kierowcy, wcześniejsze przewinienia czy postawa w trakcie postępowania, dlatego aby przygotować się na proces sądowy i zminimalizować ryzyko utraty pojazdu warto skonsultować się z adwokatem specjalizującym się w przestępstwach drogowych.

Źródło: flickr.com Licencja: creativecommons.org


Data publikacji: 10.03.2024