Jazda po alkoholu i zabrane lub zatrzymane prawo jazdy

Zatrzymanie prawa jazdy za alkohol – podstawy

Jazda po alkoholu wielokrotnie powoduje zatrzymanie prawa jazdy. Uprawnionymi do wydawania postanowień o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy za prowadzenie pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości (jazda po alkoholu) jest sąd lub prokuratura, (kiedy z jakim stanem będziemy mieć do czynienia, o tym niżej). Sąd lub prokuratura wydają postanowienie o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy jeżeli co do zasady z okoliczności sprawy wynika, iż w orzeczeniu kończącym postępowanie zostanie ustanowiony zakaz prowadzenia pojazdów przez określony czas (od 6 miesięcy do 15 lat lub nawet dożywotnio).

Zatrzymanie prawa jazdy za alkohol – stan po użyciu a stan nietrzeźwości

Ze stanem po użyciu alkoholu mamy do czynienia gdy (w zależności od sposobu pomiaru):

a) zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila,

b) zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg

Natomiast stan nietrzeźwości zachodzi wówczas gdy (w zależności od sposobu pomiaru):

a) zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia powyżej tej wartości,

b) zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia powyżej tej wartości

Zabranie prawa jazdy za alkohol – procedura

Policjant przekazuje zatrzymane prawo jazdy do sądu (co do zasady w sprawach o wykroczenia) lub do prokuratury (co do zasady w sprawach o przestępstwo) nie później niż w terminie 7 dni od daty jego odebrania. Zabranie prawa jazdy przez policjanta skutkuje wydaniem przez niego pokwitowania, które co do zasady nie uprawnia kierowcy do dalszego jeżdżenia samochodem.

Zatrzymanie prawa jazdy za alkohol – etap sądowy, zażalenie

Sąd albo prokuratura w terminie 14 dni po otrzymaniu przekazanego przez policję dokumentu prawa jazdy, wydają postanowienia o jego zatrzymaniu na czas trwania postępowania albo o jego zwrocie (przed wydaniem postanowienia dobrze jest sporządzić i wysłać do sądu lub prokuratury pismo w którym wskazywalibyśmy na brak podstaw do zatrzymania prawa jazdy np. poprzez podniesienie wątpliwości co do wskazanego przez policjantów przebiegu zdarzenia).

Postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy lub jego zwrocie jest zaskarżalne w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty jego otrzymania lub jego ogłoszenia.

Jeżeli zostało wydane postanowienie nakazujące zatrzymanie prawa jazdy,  to odpowiednio umotywowane zażalenie w którym należy zakwestionować zasadność zatrzymania prawa jazdy (np. wadliwość działania urządzenia elektronicznego za którego pomocą przeprowadzany był pomiar stężenia alkoholu, błąd pomiaru, warunki w których pomiar został wykonany itp.) adresujemy do sądu rejonowego, który wydał zaskarżone postanowienie albo gdy takowe wydała prokuratura to zażalenie wnosimy za jej pośrednictwem do sądu rejonowego właściwego dla prowadzenia sprawy.

Gdy właściwy sąd pozytywnie rozpatrzy wniesione zażalenie, wówczas nakaże zwrot prawa jazdy. Natomiast negatywne rozpatrzenie naszego zażalenia przez sąd tj. utrzymanie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy w mocy, powoduje, iż nie możemy się już od niego odwołać z uwagi na jego prawomocność. W tej sytuacji, zasadniczo jedynym rozwiązaniem jakie pozostaje kierowcy, jest składanie przez niego kolejnych wniosków o zwrot zatrzymanego prawa jazdy, gdy pojawią się inne, nowe okoliczności, które mogą wpłynąć na jego zwrócenie. W tym przypadku każde kolejne postanowienie o oddalenie wniosku o zwrot zatrzymanego prawa jazdy, może być co do zasady zaskarżone zażaleniem.

Warto dodać, iż zatrzymanie prawa jazdy jest jednym z pierwszy etapów postępowania w sprawie ewentualnej odpowiedzialności za jazdę po alkoholu, dlatego tak ważnym jest podjęcie w stosownym momencie odpowiednich działań opartych na trafnej argumentacji oraz solidnej wiedzy, aby zminimalizować ryzyko zatrzymania prawa prawa jazdy, a także odpowiedzialności karnej za jazdę po alkoholu. Zatem jeśli chcesz otrzymać poradę prawną w Twojej sprawie lub skorzystać z pomocy prawnej skontaktuj się z nami.

Jazda po alkoholu – konsekwencje, jak się zachować?
https://legalnajazda.pl/jazda-po-alkoholu/

Źródło obrazu: Flickr.com. Licencja: GDFL

Prawnik. Ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Współpracuje z kancelariami adwokackimi działającymi na obszarze całej Polski. Specjalizuje się w prawie ruchu drogowego oraz w prawie karnym. Autor tekstów na maszprawo.org.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.