Zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące

Zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące podstawy

Policja zatrzymuje prawo jazdy za pokwitowaniem, które uprawnia do kierowania pojazdem przez 24 godziny od chwili jego zatrzymania, w przypadku przekroczenie przez kierującego pojazdem dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub w sytuacji gdy kierujący pojazdem przewozi osoby w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym.

Ustawa prawo o ruchu drogowym

Art.135

1.      Policjant: (…)

1a) zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na:

a) kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub

b) przewożeniu osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) (…)

(…)

3. Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1a, uprawnia do kierowania pojazdem w okresie 24 godzin od chwili zatrzymania, a w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1a — w okresie 72 godzin.

(…)

Jak wynika z powyższym przepisów, podstawą do zatrzymania prawa jazdy jest nie tylko przekroczenie dopuszczalnej prędkości, ale również nadbagaż, przy czym w przypadku samochodów osobowych, podstawą do zatrzymania prawa jazdy będzie dopiero sytuacja, gdy liczba osób w samochodzie przekracza o ponad 2 liczbę miejsc wskazaną w dowodzie rejestracyjnym. Tym samym podróżowanie w 7 osób przy 5 miejscach wskazanych w dowodzie, nie będzie podstawą do zatrzymania prawa jazdy w tym trybie.

Zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące co zrobić

Jeśli grozi nam zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące konieczne jest dokładne ustalenie stanu sprawy. Postępowanie zależy od tego, czy policjantom dokonującym kontroli można coś zarzucić (np. sposób pomiaru), czy nastąpiło zabranie prawa jazdy na miejscu zdarzenia oraz czy mandat został przyjęty lub czy organy administracji publicznej działają zgodnie z przepisami. Zatem jeśli chcesz otrzymać poradę w Twojej sprawie lub skorzystać z pomocy prawnej skontaktuj się z nami za pomocą formularza.

Zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące decyzja starosty i skutki niepodporządkowania się

Policja zatrzymane prawo jazdy w terminie 7 dni od jego odebrania, przekazuje właściwemu staroście, który wydaje decyzję administracyjną „zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące” pod rygorem natychmiastowej wykonalności.

W sytuacji gdy mimo wydania przez starostę decyzji administracyjnej „zatrzymanie prawa jazdy na okres 3 miesięcy”, kierowca którego wydana decyzja dotyczy nadal będzie poruszał się po drogach i zostanie zatrzymany do kontroli, wówczas starosta przedłuża okres zatrzymania dokumentu prawa jazdy do 6 miesięcy i jest to maksymalny okres na jaki starosta może zatrzymać prawo jazdy. Po upływie wskazanych terminów, kierowca będzie mógł odebrać dokument prawa jazdy w właściwym wydziale komunikacji.

Kierowcy, który mimo przedłużenia przez starostę okresu zatrzymania dokumentu prawa jazdy do 6 miesięcy, wciąż porusza się samochodem, starosta cofa uprawnienia do kierowania pojazdem. W związku z czym, tenże kierowca, aby rzeczone uprawnienia odzyskać, będzie musiał ponownie spełnić wszystkie wymagania stawiane osobom, które po raz pierwszy ubiegają się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi

W sytuacji gdy kierowca nie zgadza się z decyzją starosty, może się o niej odwołać w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Stosowne pismo należy złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem starosty. Odwołując się od decyzji musimy (podobnie jak przy odwołaniach do sądu) przede wszystkim podważyć zasadność jej wydania (np. można wskazać, iż przekroczenie prędkości nastąpiło w terenie niezabudowanym, a nie zabudowanym). Samorządowe Kolegium Odwoławczego winno rozpatrzyć niniejsze odwołanie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W sytuacji gdy Samorządowe Kolegium Odwoławcze wyda niekorzystne dla kierowcy rozstrzygnięcie to ma on jeszcze możliwość złożenia na nie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od otrzymania decyzji kolegium.

Zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące stan wyższej konieczności

Dnia 22 czerwca 2018 roku wchodzą w życie nowe przepisy Ustawy prawo o ruchu drogowym, a także Ustawy o kierujących pojazdami, które oficjalnie regulują (stwierdzone wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia  11 października 2016 roku w sprawie o sygn. akt K 24/15) okoliczności pozwalające organom administracyjnym na odstąpienie od wydawania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące, a dotyczące stanu wyższej konieczności, a także regulujące czas jaki organy administracyjne będą miały na wydanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące.

Ustawa prawo o ruchu drogowym

Art.135 ust. 1aa

Przepisu ust. 1 pkt 1a nie stosuje się, jeżeli kierujący pojazdem dopuścił się naruszenia, o którym mowa w tym przepisie, działając w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa tego nie można było uniknąć inaczej, a poświęcone dobro w postaci bezpieczeństwa na drodze przedstawiało wartość niższą od dobra ratowanego.

(…)

Ustawa o kierujących pojazdami

Art.102 ust. 1aa

Przepisów ust. 1 pkt 4 i 5 nie stosuje się, jeżeli kierujący pojazdem dopuścił się naruszenia, o którym mowa w tym przepisie, działając w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa tego nie można było uniknąć inaczej, a poświęcone dobro w postaci bezpieczeństwa na drodze przedstawiało wartość niższą od dobra ratowanego.

(…)

Ustawa o kierujących pojazdami

Art.102 ust. 1da

Jeżeli prawo jazdy zostało zatrzymane w trybie art. 135 ust. 1 pkt. 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, starosta wydaje decyzję w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy w terminie 21 dni od dnia powzięcia informacji o tym fakcie.

(…)

A więc, niniejsza nowelizacja wskazanych ustaw poszerza zakres możliwości uchylania się od decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące, poprzez wykazanie, iż przekroczenie prędkości nastąpiło z uwagi na stan wyższej konieczności, z którym mamy do czynienia przede wszystkim wtedy, kiedy poświęcamy dobro w celu ratowania innego dobra zagrożonego bezpośrednim niebezpieczeństwem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego.

Jako przykład stanu wyższej konieczności może posłużyć, np. przekroczenie dopuszczalnej prędkości z powodu zawożenia ciężarnej żony do szpitala lub np. przekroczenie dopuszczalnej prędkości, ponieważ śpieszymy się z pomocą do kogoś nam bliskiego, który znajduje się w niebezpieczeństwie etc.

Toteż organy administracyjne, już oficjalnie od 22 czerwca 2018 roku, nie będą mogły uchylać się od rozpatrywania okoliczności z przyczyn których doszło do przekroczenia dopuszczalnej prędkości o więcej niż o 50 km/h w obszarze zabudowanym. Będą musiały uwzględniać, podnoszone przez kierowców okoliczności dotyczące stanu wyższej konieczności.

Dzięki temu, przy użyciu odpowiednich środków, zaistnieją jeszcze większe szansa na to, że zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące będzie dla kierowców jak najmniej uciążliwe, oraz, że decyzje o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące będą częściej uchylane.

Ustawa z dnia 20 marca 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Uwaga! Od 1 stycznia 2017 roku, nastąpiły zmiany w procedurze zatrzymywania praw jazdy. Przede wszystkim zmieniła się treść art. 7 pkt. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 20 marca 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, który w brzmieniu do 31 grudnia 2016 roku stanowił, iż podstawą do wydania decyzji „zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące” mogła być tylko informacja o jego fizycznym zatrzymanie na miejscu zdarzenia, natomiast w obecnym brzmieniu, przepis ten wskazuje, iż do wydania decyzji „zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące” wystarczy sama informacja o przekroczeniu prędkości czy nadbagażu.

Mimo dokonanej przez ustawodawcę nowelizacji, należy zaznaczyć, iż zmianie nie uległa treść art. 102 ust. 1 e Ustawy o kierujących pojazdami, który mówi, iż okres zatrzymanie prawa jazdy liczy się od momentu jego fizycznego zwrotu do siedziby organu, chyba, że dokument prawa jazdy został fizycznie zatrzymany przez policję na miejscu zdarzenia, to wtedy okres ten liczy się od momentu jego zatrzymania.

Zatem jeśli chcesz otrzymać poradę prawną w Twojej sprawie lub skorzystać z pomocy prawnej skontaktuj się z nami. Dodatkowo możesz pobrać przygotowane przez naszych adwokatów wzory pism wraz z objaśnieniem z naszego sklepu https://sklep.legalnajazda.pl

Źródło obrazu: Flickr.com. Licencja: GDFL

BEZPIECZNA POMOC PRAWNA – BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ W TROSCE O PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO PRZYPOMINAMY:

– LEGALNA JAZDA DZIAŁA NA OBSZARZE CAŁEJ POLSKI;

– POMOC PRAWNĄ ŚWIADCZYMY DROGĄ TELEFONICZNĄ ORAZ MAILOWĄ, BEZ POTRZEBY OSOBISTEGO SPOTKANIA;

– DZIĘKI ODPOWIEDNIM PROGRAMOM I PROCEDUROM NIEMALŻE WSZYSTKIE CZYNNOŚCI JESTEŚMY WSTANIE WYKONAĆ ZDALNIE, NA ODLEGŁOŚĆ, A TE KTÓRE TRZEBA BĘDZIE WYKONAĆ OSOBIŚCIE, ZOSTANĄ WYKONANE TAK, ABY MAKSYMALNIE OGRANICZYĆ WASZ OSOBISTY UDZIAŁ;

BĘDĄC DO PAŃSTWA PEŁNEJ DYSPOZYCJI – ZESPÓŁ LEGALNA JAZDA

87 thoughts on “Zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące

 1. Czy policja z wideorejestratorami ma obowiązek nałożenia mandatu za 1 wykroczenie nagrane, czy może czekać do kolejnego wyższego i ukarać za to drugie? Zostałem nagrany na przekroczeniu ogranizenia do 70km/h – pierwsze nagranie 111km/h, drugie 126km/h.

  1. Szanowna Pani Marto

   Zasadniczo policja powinna była Panią ukarać za najwyższe przekroczenie prędkości, którego dopuściła się Pani podczas jednego pomiaru, a nie za dwa osobno.

   Pozdrawiam

   1. 5 lipca 2020 r. (niedziela) straciłam prawo jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h; lipiec i sierpień mają 31 dni – czy w związku z tym mogę odebrać prawo jazdy i prowadzić samochód 5 września 2020 r. ?

  2. Jeśli zabrano mi prawo jazdy dnia 5 maja, oddałam je 12 maja do Starostwa. Kiedy mogę już prowadzić auto? Ponieważ 9 sierpnia miałam kontrole policyjną i powiedziano mi że decyzja zostanie umorzona… To prawda?

   1. Witam!

    Co do zasady okres zatrzymania prawa jazdy biegnie od daty fizycznego zatrzymania lub zwrotu prawa jazdy przez okres 3 miesięcy. Niemniej, skoro uzyskał Pan informację, że sprawa została umorzona, hipotetycznie mógłby Pan już teraz spokojnie powadzić samochód, jednakże zalecam to sprawdzić np. poprzez rozmowę telefoniczną z wydziałem komunikacji gdzie sprawa jest lub była rozpatrywana.

    Pozdrawiam

    1. Zostalem zatrzymany przez radiowóz, który nagrywał moją 5 minutową jazdę poza obszarem zabudowanym, gdzie przekroczyłem prędkość o 40 km.Nie zostało zatrzymane prawo jazdy od razu. Po 2 tyg dostalem pismo w ktorym wyraznie jest napisane, że zostałem wezwany do zdania prawa jazdy na okres 3 miesiecy. Jestem zawodowym kierowcą i nie mogę pozwolić sobie na 3 miesieczny brak dokumemtu oraz „urlop” w prwcy. Cxy jest możliwość odwołania się do decyzji i odzyskanie, a dokładniej nie zdawanie dokumemtu?

     1. Witam!

      Z wielką ochotą Panu pomogę, jednakże, aby to uczynić potrzebuję dodatkowych informacji, dlatego zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić pod numer 697248428 lub 783031273..

      Pozdrawiam

 2. mojej żonie policja zatrzymała prawo jazdy na 3 miesiące bo jechała o 53km za dużo. Do kogo mamy się zwrócić z prośbą o ewentualne zniesienie zatrzymania ( mamy niepełnosprawne dziecko) i prawo jazdy nam jest potrzebne – do prezydenta wrocławia czy starosty?

  1. Szanowny Panie P.D.

   Do organu, który najpewniej prześle Państwu zawiadomienie o wszczęciu postępowania. W tym piśmie powinny znajdować się wszelkie niezbędne informacje.

   Pozdrawiam

 3. Witam.
  Czym są ustawowe 3 miesiące? Jeśli doszło do zatrzymania prawa jazdy 06.06 to czy będę mógł je odebrać 01.09, 06.09 czy po 90 dniach?
  Pozdrawiam

  1. Szanowny Panie Michale

   Jeżeli prawa jazdy zostało zatrzymane dnia 6 czerwca 2019 roku to będzie je Pan mógł dnia 9 września 2019 roku, a to z tej przyczyny, iż pierwszym dniem kiedy mógł Pan odebrać jest sobota, kiedy organ z reguły są zamknięte.

   Pozdrawiam

   1. Ok, a czysto teoretycznie biorąc za przykład powyższy przypadek, czy będąc złapanym we wspomnianą sobotę grozi mi coś poza mandatem za brak prawa jazdy do okazania przy kontroli? W świetle prawa mogę już jeździć autem, zwrócono mi teoretycznie uprawnienia czy muszę czekać do poniedziałku?

    1. Szanowny Panie Marku

     Jeżeli okres 3 miesięcy już minął , to formalnie może Pan jeździć samochodem i jeżeli będzie Pan to robił bez posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy to grozi Panu mandat karny za brak dokumentu do 250 złotych.

     Pozdrawiam

 4. Witam. Mężowi zatrzymali prawo jazdy na 3 miesiące. Powód przekroczenie o 55km w terenie zabudowanym. Dostalismy pismo o wszczęciu postępowania. Mąż się po prostu spieszył na budowę naszego domu. Otworzyć bramę żeby wjechał kierowca z materiałem. Jutro idziemy do WK jak się tłumaczyć? Chciała bym żeby mu to prawo jazdy oddali ponieważ ja pracuje po 12h a Ma z musi dziecko wozić do babci która mieszka 25km od nas.

  1. Szanowna Pani Marto

   Z wielką ochotą Państwu pomogę, jednakże, aby to uczynić potrzebuję dodatkowych informacji, dlatego zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Pani po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić pod numer 697248428.

   Pozdrawiam

 5. Dzień dobry.
  W dniu wczorajszym Policja zatrzymała mi prawo jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości o 50km w terenie zabudowanym. Jechałem po leki na spadek temperatury dla gorączkującego 8 letniego dziecka, które miało ponad 40stopni. Policjant nie uwzględnił tego argumentu. – nałożył mandat, punkty karne, zabrał Prawo Jazdy. Po dostarczeniu leków udałem się do lekarza który wydał zaświadczenie stwierdzając, że faktycznie zasadnym było moje działanie gdyż dziecko miało ponad 40 stopni gorączki. Udałem się z tym dokumentem oraz pismem do komendanta Policji, który stwierdził że jak najbardziej zaszedł stan wyższej konieczności jednakże to starosta może zdecydować czy nie zatrzymać prawa jazdy. Zaś w starostwie dziwią się urzędnicy dlaczego Policja odsyła dokumenty które powinna rozpatrzeć. Kto ma rację bo nie wiem kogo słuchać i jak działać? Proszę o pilną odpowiedź. tel. 535 035 935

 6. Witam. Mezowi zabrali prawo jazdy na 3 msce, nastepny dzien zeby odebrac to sobota wiec musi sie zglosic w poniedzialek. Czy przez weekend moze jezdzic bez tego dokumentu czy dopiero jak odbierze?

  1. Szanowna Pani Moniko

   A a na jaki okres Pani mąż ma zatrzymane prawo jazdy? Proszę podać dokładne daty.

   Pozdrawiam

 7. 19 kwietnia do 19 lipca. Wiec stad moje pytanie czy przez ten weekend moze jezdzic bez dokumentu i liczyc sie ewentualnie z manadatem?

  1. Szanowna Pani Moniko

   W takim razie do dnia 19 lipca Pani mąż miał zatrzymane prawo jazdy, a więc od dnia 20 lipca mógł kierować samochodem, bez fizycznego jego odbioru.

   Pozdrawiam

 8. Witam, jeżeli prawo jazdy zostało zatrzymane mi dnia 2 maja 2019 roku, czy będę mógł je odebrać 2 sierpnia 2019 roku (tj. piatek) m

  1. Szanowny Panie Michall

   Prawo jazdy będzie mógł Pan odebrać dopiero 5 sierpnia, niemniej samochodem będzie mógł się Pan poruszać już od 3 sierpnia.

   Pozdrawiam

 9. 22.09 zabrano mi prawo jazdy na dwupasmowej obwodnicy Jeleniej Góry, policja najpierw nagrała jak na ograniczeniu 80km/h miałem 104km/h a później na chwilę skończyło się ograniczenie ale nie było informacji ze jest 50km/h. Po kilkuset metrach ograniczenie 80km/h wróciło. Uważam to za perfidne celowe zachowanie policjantów mające jedynie na celu odebranie prawo jazdy. W radiowozie usłyszałem, że przepisy złagodniały i jak pójdę do Starosty i napiszę odwołanie argumentując że samochód to narzędzie pracy i że jestem jedynym żywicielem rodziny to mi oddadzą dokument. Oczywiście okazało się to bzdurą. Czy jest jakaś szansa coś ugrać w tej sytuacji ? Dodam że pokonuję rocznie 50 000 km a ostatni mandat miałem w 2016, wcześniej 2013 zatem nie jestem piratem drogowym

  1. Szanowny Panie Dariuszu

   Z wielką ochotą Panu pomogę, jednakże, aby to uczynić potrzebuję dodatkowych informacji, dlatego zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić pod numer 697248428.

   Pozdrawiam

 10. Witam dziś zabrali mi prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości o 51km w terenie zabudowanym. Jechali za mną nieoznakowanym samochodem i podczas pomiaru jak to ujął kierujący policjant „goniliśmy pana bo nam pan uciekał”. Czy da się coś z tym zrobić i może być ten pomiar nieadekwatny choć przyznam że jechałem blisko 100km ale nie jestem pewny czy je przekroczyłem

  1. Szanowny Panie Bartku

   Z wielką ochotą Panu pomogę, jednakże, aby to uczynić potrzebuję dodatkowych informacji, dlatego zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić pod numer 697248428.

   Pozdrawiam

 11. Witam,

  zatrzymano mi prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o 58 km. W dniu dzisiejszym dostałem pismo ze starostwa o tym, iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne odnośnie zatrzymania mi prawa jazdy. Czy do czasu otrzymania decyzji mogę poruszać się z narażenie jedynie na mandat za brak dokumentu ?

  1. Szanowny Panie Kamilu

   Do momentu wydania decyzji za poruszanie się samochodem, w sytuacji zatrzymania grozi Panu mandat karny za bak dokumentu do 250 złotych oraz przedłużenie 3 miesięcznego okresu zatrzymania prawa jazdy o kolejne 3 miesiące.

   Pozdrawiam

 12. Witam! Mężowi zabrano prawo jazdy 30 września na 3 miesiące, zatem może prowadzić auto 31 grudnia ? W jaki sposób liczone są 3 miesiące?

  1. Szanowna Pani Grażyno

   Pani mąż będzie mógł wsiąść do samochodu dnia 1 stycznia, po upływie 3 miesięcy zatrzymanego prawa jazdy. W przypadku okres zatrzymania liczy się od dnia 30 września do 31 grudnia włącznie.

   Pozdrawiam

 13. Witam.Zatrzymano mi prawo jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50km (dokładnie 51 km). Okres 3 miesiące. Zatrzymano je 6 września. Moje pytanie jest następujące, dzisiaj jest 6 grudnia więc dzisiaj mija okres zatrzymania prawa jazdy. Dokument odbiorę dopiero 9 grudnia,ponieważ 7 i 8 to weekend i urzędy nie pracują. Czy 7 i 8 grudnia mogę już prowadzić auto (teoretycznie nie mam już zakazu prowadzenia auta) licząc się z tym, że w razie kontroli dostanę jedynie mandat za brak dokumentów a nie karę kolejnych 3miesięcy za złamanie zakazu prowadzenia pojazdu.

  1. Szanowny Panie Maćku

   Po 6 grudnia może Pan spokojnie jeździć jedynie z ryzykiem otrzymania mandatu karnego za brak dokumentu prawa jazdy.

   Pozdrawiam

 14. Podczas manewru wyprzedzania suv-a i TIRa nie zauważyłam ze wjeżdżam w teren zabudowany znak przysłonił TIR niestety kończąc manewr miałam 127km/h co skutkowało utrata 3miesieczna prawa jazdy i pytanie moje brzmi czy tracę również uprawnienia do kierowania tramwajem jestem motornicza w Poznaniu policjant stwierdził ze zabiera mi tylko prawo jazdy a uprawnień nie ale jak czytam różne zapisy to jest napisane ze nie można mi w tym okresie prowadzić żadnych pojazdów dobrze rozumuje ?
  Jak to wyglada czy jak zabierają prawo jazdy za pokwitowaniem to również zabierają resztę uprawnień w tym na kierowanie tramwajami i wysyłają zawiadomomienie do pracodawcy ?

  1. Szanowna Pani Elżbieto

   Zatrzymują Pani prawo jazdy, a więc wszystkie kategorie, która na nim się znajdują. Oczywiście, formalnie Pani uprawnień nie traci, ale i tak zalecam wstrzymać się z dalsza jazdy kategoriami pojazdów wymienionymi w prawie jazdy. Do momentu wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, za kierowanie pojazdami grozi Pani mandat karny za brak dokumentu do 250 złotych oraz przedłużenie 3 miesięcznego okresu o kolejne 3 miesiąca, natomiast po wydaniu decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, oprócz wspomnianych dolegliwości grozi Panu zarzut z art. 94 k.w. za co grozi kara grzywny do 5000 złotych oraz zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat. Co do zasady w tego rodzaju sprawach żadna informacja do pracodawcy nie jest wysyłana.

   Pozdrawiam

 15. Witam,

  zostało mi zatrzymane dzisiaj prawo jazdy na okres 3 miesięcy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowany o 55km/h
  W jakim terminie policja dostarczy moje prawo jazdy do starosty i czy jeśli mam znajomości w Starostwie czy można coś załatwić w tym kierunku czy nie ma możliwości.

  Pozdrawiam

  1. Szanowny Panie Łukaszu

   Co do zasady policja ma 7 dni na dostarczenie prawa jazdy do starostwa. Oczywiście, zawsze może Pan spróbować w ten sposób załatwić sprawę, ale i tak zalecam drogę formalną czyli wysłanie dobrze umotywowanego pisma.

   Pozdrawiam

 16. Witam
  Zatrzymano mi prawo jazdy na 3 miesięca z powodu przekroczenia prędkości w terenie zabudowanym (posiadam wideorejestrator na którym jest nagranie że w chwili Wyprzedzania tira nie miałem możliwości zauważenia znaku informującego że wyjeżdżam w teren zabudowany – ale policję to nie obchodzilo) nieświadomie więc przy manewrze Wyprzedzania osiągnąłem prędkość 127km/h nie jestem piratem drogowym staram się jeździć przepisowo i nie jestem zbieraczem punktów co wskazuje moje konto że miałem ich przed tem 0. Moje pytanie jest odnośnie uprawnienia na tramwaje jestem motorniczym i nie wstrzymano/ nie zabrano mi uprawnień na tramwaje dzwoniąc do starosty pani zapewnia mnie ze mogę poruszać się tramwajem w ruchu drogowym w czasie zatrzymanego prawa jazdy policja zaś (dzwoniłem dwa razy do wydziału ruchu drogowego na walicow i raz mówią że mogę a raz ze nie) w końcu nie wiem czy mi można pracować czy poinformować pracodawce czy nie muszę? Bo niby uprawnień nie mam wstrzymanych ale nie wiem jak się to ma do zatrzymania prawa jazdy i czy w tym okresie mogę poruszać się(prowadzić legalnie) tramwaj w ruchu drogowym.
  Bardzo proszę o pomoc w tej sprawie i odp
  Z góry dziękuję i pozdrawiam

 17. Szanowny Panie Łukaszu,

  wydana przez Starostę decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy dotyczy w Pana przypadku tylko uprawnień do kierowania pojazdami wymienionymi w dokumencie prawa jazdy (wszystkie kategorie wymienione w prawie jazdy). Natomiast możliwość prowadzenia przez Pana tramwaju odbywa się na podstawie pozwolenia na kierowanie tramwajem. Starosta wydaje w tym wypadku jedynie decyzję dotyczącą prawa jazdy a nie pozwolenia na kierowanie tramwajem. Reasumując może Pan prowadzić tramwaj w naszej ocenie.

  Niemniej jednak jeżeli posiada Pan nagranie potwierdzające, że nie mógł Pan zobaczyć znaku informującego o wjeździe na teren zabudowany to może Pan spróbować powalczyć o uchylenie mandatu karnego (jeżeli Pan go przyjął i nie upłynął jeszcze 7 dniowy termin na jego zaskarżenie.

  W razie dalszych pytań zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić pod numer 697248428 lub 783031273.

  Pozdrawiam

  1. Witam. W dniu dzisiejszym mojemu Mężowi policja zatrzymała prawo jazdy na 3 miesiące. W terenie zabudowanym prędkość wynosiła 116 km/h. Zatrzymał nas nieoznakowany samochód policyjny. Jestem w 10 tygodniu ciąży i tłumaczyłam policjantom, że strasznie boli mnie brzuch i Mąż pędzi ze mną do domu, abym mogła zażyć tabletki, które przepisał mi ginekolog w razie występowania bóli dolnej części brzucha. Oczywiście policjantów to nie interesowało. Tłumaczyli, że Mąż mógł zadzwonic po pogotowie.
   Aby pracować mój mąż musi mieć prawo jazdy. Jest kierownikiem budowy dróg ( inwestycje w różnych miejscach) i musi dojeżdżać na budowy. Ja jestem na zwolnieniu lekarskim ze względu na swój stan ( bardzo źle się czuje w ciąży). Nie powinnam prowadzic samochodu. Dodatkowo ja mam zarejestrowana Fundacje i pomagam zwierzętom,
   które są pod moja opieką od dłuższego czasu. Bez pomocy Męża , nie wiem jak sobie teraz poradzimy.
   Moje pytanie brzmi : czy jest szansa na cofnięcie tej decyzji i czy w razie odwołania od niej Mąż może prowadzic samochód, do czasu aż Sąd rozstrzygnie sprawę?

   1. Szanowna Pani Moniko

    1. Oczywiście, jeżeli w odpowiedni sposób wykażecie, iż miał miejsce stan wyższej konieczności, istnieje szansa, ze starosta wyda np. decyzję o umorzeniu postępowania. Odnośnie możliwości jeżdżenia to tak naprawdę zależy od decyzji starostwa, natomiast na ten moment odradzałbym dalszej jazdy;

    2. W razie dalszych pytań zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Pani po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić pod numer 697248428 lub 783031273.

    Pozdrawiam

 18. Zostałem zatrzymany 11.03.2020 prędkość 114 na dwupasmówce ograniczenie najpierw do 80 potem 60, przekroczenie 54 km/h będąc w stresie podpisałem mandat i zabrano mi prawo jazdy za pokwitowaniem. Odwołałem się do sądu rejonowego ws mandatu i złożyłem jeszcze przed otrzymaniem zawiadomienia od starosty o wszczęciu postępowania wyjaśnienia powołując się na stan wyżej konieczności i zalecenia lekarzy obecnie aby unikać komunikacji miejskiej w związku z koronawirusem, w jaki sposób starosta może zdecydować, że zachodził stan wyżej konieczności bo tego dnia się źle czułem, nie chcąc stwarzać zagrożenia na drodze chciałem jak najszybciej dojechać do domu. Czy jeśli starosta wystąpi do policji i ona stwierdzi, że odmówiłem karetki więc jeszcze nie było ze mną tak źle i że nie był to stan wyżej konieczności to starosta ma związane ręce czy może sam wydać decyzje bez poparcia policji? Czy jeszcze w toku postępowania należy złożyć jakieś dodatkowe wyjaśniane przed wydaniem ostatecznej decyzji? na jakie argumenty się powołać?

  1. Witam!

   Z wielką ochotą Panu pomogę, jednakże, aby to uczynić potrzebuję dodatkowych informacji, dlatego zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić pod numer 697248428 lub 783031273..

   Pozdrawiam

 19. Witam
  Chciałabym się dowiedzieć, jeżeli prawo jazdy zostało mi wstrzymane 3 lutego 2020r, to odbiór przypada 3 maja, jednak chciałabym bardziej wiedzieć, jak wygląda odbiór, po prostu trzeba sie zglosić do urzędu? czy jest jeszcze coś co trzeba wypełnić, jakiś wniosek etc?

  1. Szanowna Pani Nicolo

   Odbiór prawa jazdy najszybciej będzie mógł nastąpić dnia 4 maja. Dodatkowo przed jego odbiorem na pewno będzie musiała Pani wypełnić i złożyć stosowny wniosek o jego wydanie + uiścić opłatę ewidencyjną w wysokości 50 groszy.

   Pozdrawiam

    1. Szanowna Pani Nikolo

     Mając na uwadze aktualną sytuację, dobrze byłoby jakby Pani tam zadzwoniła i zapytała się czy lepiej go wysłać czy może Pani przyjść osobiście odebrać prawo jazdy.

     Pozdrawiam

  1. Szanowny Panie Gabryś

   Na pewno wniosek o wydanie dokumentu prawa jazdy + dokument potwierdzający tożsamość + będzie musiał Pan uiścić opłatę ewidencyjną w wysokości 50 groszy.

   Pozdrawiam

 20. Witam.
  Kontaktowałem się Panem 27.04 za pomocą formularza na stronie maszprawo.org.pl. Następnie zostałem poproszony o wypełnieni formularza z tej strony nie dostałem jeszcze żadnej odpowiedzi.
  Czy jest szansa na odpowiedz w sprawie przekroczenia prędkości w terenie zabudowanym o 54 km/h?
  Z góry dziękuję.

  1. Szanowny Panie Rafale

   Faktycznie, proszę wybaczyć, już odpowiedź została wysłana na Pana maila.

   Pozdrawiam

 21. Witam
  Dziś straciłem prawo jazdy na 3 miesiące (105km/h). Na pokwitowaniu mam wymienione kat. AM, B1, B. Jednocześnie jestem w trakcie kursu na kat A (mam profil kierowcy, jestem w trakcie jazdy, w ciągu najbliższego miesiąca chciał bym podejść do egzaminu).
  Czy mogę kontynuować kurs i podejść do egzaminu?
  Czy w przypadku zdania egzaminów prawo jazdy zostanie mi wydane przed upływem 3 miesięcy od daty zatrzymanie kat B?

  1. Szanowny Panie Łukaszu,

   niestety zgodnie z art. 50 ust. 2 pkt. 3 ustawy o kierujących pojazdami nie może być egzaminowana osoba w stosunku do której wydano decyzję m.in. o zatrzymaniu prawa jazdy – w okresie tego zakazu. Jednocześnie zgodnie przepisami ww. ustawy (art. 22) nie może odbywać kursu osoba wobec której wydano decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy. W najbliższym czasie Starosta wyda wobec Pana decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy w związku z przekroczeniem prędkości o więcej niż 50 km/h w terenie zabudowanym. Z tego powodu nie będzie Pan mógł w okresie zakazu ani uczestniczyć w kursie ani podejść do egzaminu.

   Jednocześnie zawsze jest możliwość spróbowania podważenia wyniku pomiaru prędkości dokonanego przez policjantów i jeżeli uda się wykazać w stosownym postępowaniu, że pomiar był błędny to Starosta nie będzie miał podstaw do wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy. W razie zainteresowania naszą pomocą w tym temacie zapraszam do kontaktu pod numerem 697248428 lub 783031273.

   Pozdrawiam

 22. Witam serdecznie, zatrzymano mi prawo jazdy 01.03, czy dnia 01.06 mogę już prowadzić i odebrać prawo jazdy czy okres zatrzymania mija z końcem 01.06? Pozdrawiam

  1. Szanowny Panie Eryku

   Jeżeli okres zatrzymania prawa jazdy trwa do 1 czerwca, to jazdę może Pan rozpocząć 2 czerwca i również od tej daty może Pan odebrać prawo jazdy.

   Pozdrawiam

 23. Dzien dobry . Mam takie pytanie zostalo mi zatrzymane prawo jazdy na okres 3 miesiecy za predkosc oczywiscie , nastepnie zostałem zatrzymany i przedłużono mi karę o kolejne 3 miesiace w tym czasie znowu zostałem zatrzymany i uprawnienia zostały mi cofnięcie. Czy po okresie tych 6 miesiecy muszę zdać tylko egzamin czy robić cały kurs od początku ?
  Pozdrawiam

  1. Szanowny Panie,

   niestety zgodnie z treścią art. 104 ustawy o kierujących pojazdami osoba, co do której wydano decyzję o cofnięciu uprawnień w związku z prowadzeniem pojazdu w przedłużonym okresie zatrzymania prawa jazdy, aby odzyskać prawo jazdy musi spełnić wszystkie wymagania takie jak osoba która pierwszy raz ubiega się o prawo jazdy.

   Czyli musi Pan na nowo przejść kurs i zdać następnie egzamin.

   Pozdrawiam

   1. Dziękuję za informację. Chciałem tylko jeszcze zapytać o to czy , straciłem wszystkie kategorie czy tylko kategorie B ?

    1. Szanowny Panie,

     ta kwestia powinna przede wszystkim wynikać z treści przesłanej do Pana decyzji o cofnięciu uprawnień. Co do zasady zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące, oraz późniejsze decyzje o przedłużeniu tego okresu i cofnięciu uprawnień dotyczą wszystkich posiadanych kategorii prawa jazdy.

     Pozdrawiam

 24. Witam, mój mąż przekroczył prędkość w ter. Zabudowany i wykorzystał tym samym liczbę punktów karnych co wiązało się z zatrzymaniem prawa jazdy na 3 miesiące, czy po tym terminie może odzyskać prawo jazdy i czy nie będzie musiał zdawać prawa jazdy od nowa!? Dziękuję z góry za poradę prawną, pozdrawiam

 25. Jeszcze chciałam zapytać, jeśli jeszcze nic nie otrzymał z Starostwa to czy może jeździć bez tzn. Uprawnien, biorąc pod owage fakt, iz wyczerpał wszystkie punkty karne, czy nie będzie uznany za pirata drogowego mimo, że nie dostał pisma o postępowaniu ze Starostwa….?

  1. Szanowna Pani Basiu

   Z wielką ochotą Pani pomogę, jednakże, aby to uczynić potrzebuję dodatkowych informacji, dlatego zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Pani po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić pod numer 697248428 lub 783031273.

   Pozdrawiam

 26. Witam. Przekroczyłem prędkość o 61km/h, zatrzymała mnie policja i oczywiście zatrzymała prawo jazdy na 3 miesiące. Bardzo się spieszyłem bo moja babcia była zabierana karetką,,, ale nie pomogły tłumaczenia.. Było to 07.07.2020 w Warszawie na ul. Puławskiej…. Czy mogę się od tego odwołać, napisać pismo? Tylko nie wiem do kogo… I kiedy mogę takie pismo składać?

 27. Witam. Mój brat popełnił błąd raz w życiu spalił pół skręta z tytoniem nawet w sumie nie było nawet połowy (6 buchów max) palił 17 godzin przed jazda samochodem. Zatrzymała go Policja i nie świadomie że coś może mieć jeszcze w sobie zgodził się na narkotesty, na narkotestach thc nie wykazało wykazało tylko amfetamine lecz nigdy nie zażywal. Czy po spalenieniu tych 6 buchów coś wyjdzie na krwi i skąd się ta amfetamina wziela. Proszę o pomoc

  1. Szanowny Panie Dawidzie,

   stosowane przez Policję narkotesty są bardzo czułe i wykrywają nawet śladowe ilości środków odurzających w ślinie. Nie są one jednak wyznacznikiem czy doszło do popełnienia przestępstwa ale jedynie pomocniczo pomagają Policji zweryfikować, czy dana osoba może być pod działaniem środków odurzających. Miarodajne będzie dopiero badanie krwi i wydana przez biegłego opinia w zakresie ustalonego stężenia środków odurzających w organizmie. Amfetamina mogła zostać wykryta z różnych przyczyn np. nieprawidłowo wykonane badanie śliny, wadliwość testu itp. Tutaj trzeba czekać na wyniki badania krwi.

   Jeżeli brat będzie potrzebował pomocy w ewentualnym postępowaniu to zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Pani po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić pod numer 697248428 lub 783031273.

   Pozdrawiam

 28. Witam. Zostały mi zabrane lrawo jazdy na okres 3 miesięcy, wskazanie radaru 104km/h
  Dziś otrzymałem zawiadomienie o wszczeciu postepowania administracyjnego.

  Czy mogę jakoś wydłużyć czas do wydania prawomocnego postanowienia starosty? Nie narażając się tym podczas kontroli na zarzut z art 94kw ??

  1. Szanowny Panie Marcinie

   1. Z wielką ochotą Panu pomogę, jednakże, aby to uczynić potrzebuję dodatkowych informacji, dlatego zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić pod numer 697248428 lub 783031273;

   2. Na marginesie dodam, iż do momentu wydania decyzji przez starostę, jeżeli kierowałby Pan pojazdem mechanicznym, co do zasady grozi Panu mandat karny za brak dokumentu prawa jazdy w wysokości od 50 do 250 złotych oraz przedłużenie 3 miesięcznego okresu zatrzymania prawa jazdy o kolejne 3 miesiące. Natomiast pod wydaniu decyzji, oprócz wspomnianych konsekwencji grozi Panu także zarzut z art. 94 k.w.

   Pozdrawiam

 29. Zostały mi zatrzymane uprawnienia na 3 miesiące, na koniec kwietnia zostały odblokowane, lecz nie odebrałam dokumentu w starostwie. W dniu dzisiejszym miałam stłuczkę, policjant wypisał mi mandat za stłuczkę+ mandat 500zl za jazdę bez uprawnień. Czy miał prawo? Czy powinnamm dostać mandat za brak dokumentów?

  1. Szanowna Pani Karolino

   Jeżeli okres zatrzymania prawa jady upłynął, to fakt braku odebrania fizycznie dokumentu prawa jazdy ze starostwa, nie powoduje, iż automatycznie okres zatrzymania się wydłuża. Jednakże zalecam sprawdzić, czy w międzyczasie nie zapadła jakaś inna decyzja np. o zatrzymaniu prawa jazdy.

   Pozdrawiam

 30. Witam , zabrano mi dzisiaj prawo jazdy na 3 miesiące ,za nadmierną prędkość w terenie zabudowanym. Jechałem 84 km/h na możliwej 30km/h . Poruszałem się autem osobowym w Polsce. Moje pytanie brzmi czy wstrzymanie prawa jazdy na ten okres tyczy się innych państw ? Czy mogę dalej pracować w Niemczech jako kierowca kat CE ?

 31. Szanowny Panie Oskarze,

  jeżeli informacja o zatrzymaniu prawa jazdy zostanie wprowadzona do “europejskiego systemu praw jazdy” to w przypadku zatrzymania przez policję w Niemczech zostanie Pan uznany za osobę poruszającą się bez uprawnień.

  Jeżeli natomiast ta informacja nie zostanie wprowadzona do systemu do najprawdopodobniej grozi Panu tylko mandat za brak dokumentu prawa jazdy.

  Pozdrawiam

 32. Witam, czy po zatrzymaniu prawa jazdy kat. B na 3mies., mogę rozpocząć kurs na kat. A ? Dodam że minęły 3 tygodnie od zabrania dokumentu.

  1. Szanowny Panie Mateuszu

   Co do zasady sam kurs może Pan rozpocząć, jednakże zalecam wstrzymać się z jakimkolwiek jeżdżeniem w tym z podchodzeniem do egzaminu, mając na uwadze, iż fakt zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące, może być podstawą do jego unieważnienia.

   Pozdrawiam

 33. Witam,

  13 czerwca zostało mi zatrzymane przez policję prawo jazdy na okres 3 miesięcy. Decyzja od starostwa przyszła ok. tygodnia później. Czy okres 3 miesięcy liczymy od fizycznego zabrania prawa jazdy przez policję, czy od daty wydania przez starostwo decyzji?

  1. Szanowny Panie Kubo,

   jeżeli prawo jazdy zostało Panu zatrzymane fizycznie przez policję w trakcie kontroli to okres zatrzymania prawa jazdy powinien być liczony od dnia zatrzymania prawa jazdy przez policję. Ponadto w treści decyzji powinna być wskazana dokładnie data od kiedy do kiedy ma Pan zatrzymane prawo jazdy.

   Pozdrawiam

 34. Witam.
  Prawo jazdy zostały mi zatrzymane na okres 3 miesięcy 13.06.20r o godzinie 23:25 , lecz na samym dole pisma mam napisane ze mogę prowadzić samochód przez 24 godziny od dnia zatrzymania czyli do 14.06.20 do godz 23:30. Czy będę mógł prowadzić samochód już dnia 14.09.20r?

  1. Szanowny Panie Kamilu

   To tak naprawdę zależy jaki okres zatrzymania prawa jazdy ma Pan wpisany w decyzji o jego zatrzymaniu. Jeżeli jest wpisana data do dnia 13.09.20 to wtedy 14.09.20 co do zasady może Pan wsiąść do samochodu.

   Pozdrawiam

 35. Witam.
  Prawo jazdy zostało mi zatrzymane na 3 m-c w dniu 30 sierpnia 2020r. W terenie zabudowanym podczas wymijania innych pojazdów. Moja prędkość wskazywała 103 km. na radarze typu Ultralyte, który okazuje się z wielu artykułów, że radary tego typu są bardzo niewiarygodne. Wystarczy, że prędkość była by mniejsza o 4km i otrzymał bym tylko mandat. Czy jest szansa odwołania od takiej sytuacji? Kolejne pytanie. Czy jeśli od momentu zatrzymania prawa jazdy po 21 dniach nie otrzymam decyzji o uchyleniu uprawnień to, czy jest jaka kolwiek szansa, aby się odwołać uzasadniając, że decyzja nie została wydana w terminie?
  Dziękuję serdecznie z góry za podpowiedzi w mojej sprawie.

  1. Szanowny Panie Marcinie

   1. Jak najbardziej, przede wszystkim powołując się na wspomniany błąd pomiarowy;

   2. Niestety, to jest termin instrukcyjny, który oznacza, że organ co do zasady powinien w tym terminie wydać decyzję, jednakże jeżeli tego nie zrobi to tak naprawdę, żadne konsekwencje z tego tytułu go nie spotkają;

   3. W razie dalszych pytań, zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić pod numer 697248428 lub 783031273.

   Pozdrawiam

 36. Witam… zostało mi zatrzymane prawo jazdy na 3 miesiace droga dwupasmowa ograniczenie do 50km ,przekroczenie o 50km/h jako ,że przez 10lat mojej jazdy samochodem nigdy nie dostałem żadnego mandatu i żadnych punktow karnych i mając świadomość ze jechałem więcej niż 50km mandat z pokorą przyjąłem ale nie mogę się pogodzić z tym ,że trace prawo jazdy jadąc 1km/h za szybko gdzie przy prędkości 99km/h skończyło by się to tylko mandatem…Moje pytanie brzmi czy jeżeli zgodzilem się przyjąć mandat to automatycznie zamykam sobie tym samym drogę do możliwości odwołania się od decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy czy również mogę się w jakiś sposób sprobować odwoływać wskazując np na to że jestem jedynym żywicielem rodziny ja tylko pracuje ,a innych mozliwosci dojazdu do pracy nie mam jak tylko prywatnym samochodem i czy np to że nigdy nie byłem karany mandatem i nie posiadalem na swoim koncie punktów karnych może pomóc?? Dziękuję i pozdrawiam

  1. Szanowny Panie M

   1. W takiej sytuacji zalecam powoływać się przede wszystkim na niewątpliwie występujący błąd pomiarowy. Nie, nie zamyka Pan sobie, jeżeli złoży Pan w terminie 7 dni od daty jego uzyskania wniosek o jego uchylenie bo wtedy da Pan sygnał organowi administracyjnemu, że jednak nie zgadza się Pan z decyzji policji co tylko może wzmocnić Pana argumentację;

   2. Podnoszone przez Pana argumenty może Pan użyć jako dodatkowe, natomiast jak wspomniałem powyżej, przede wszystkim powoływałbym się na błąd pomiarowy;

   3. W razie dalszych pytań, zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić pod numer 697248428 lub 783031273.

   Pozdrawiam

 37. Dzień dobry, zatrzymano mi prawo jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym 111km/h przy dozwolononej predkosci 60km/h na tym odcinku. Nie mialem kamery wideo , pomiar byl wedlug mnie watpliwy (jechalem wolniej), ale mandat przyjalem.
  Czy ze wzgledu na przekroczenie predkosci tylko o 1km/h i mozilwy w tym przypadku blad pomiaru radaru „suszarki” ( kazde urzadzenie ma swoj blad pomiarowy) , moge wnosic w jakims trybie o odwolanie od decyzji??
  Od zatrzymania minelo 5 dni.
  (Nie wiem czy to ma znaczenie. Policjanci byli niewidoczni w chwili wykonywania pomiaru ( pomiedzy drzewami ))
  Z góry dziekuje za odpowiedz.

  1. Szanowny Panie Arturze,

   w Pana przypadku w pierwszej kolejności powinien Pan złożyć wniosek o uchylenie mandatu karnego do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na miejsce popełnienia wykroczenia. We wniosku należy podnieść zarzuty dotyczące pomiaru i ewentualne inne okoliczności które mogą wpływać na ocenę zasadności ukarania np. stan wyższej konieczności. Termin na złożenie wniosku to 7 dni od dnia przyjęcia mandatu. Pisał Pan że zatrzymanie miało miejsce 5 dni temu (dzisiaj już 6 dzień) więc termin mija Panu jutro.

   Osobną kwestią jest postępowanie administracyjne prowadzone przez Starostwo. W najbliższym czasie otrzyma Pan zawiadomienie od Starosty/Prezydenta Miasta o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie zatrzymania Pana prawa jazdy. Będzie Pan miał 7 dni na zajęcie stanowiska i złożenie ewentualnych wniosków dowodowych. Należy w odpowiedzi na to zawiadomienie wysłać pismo w którym również przedstawi Pan argumenty za tym, że pomiar był nieprawidłowy. Jeżeli Pana stanowisko zostanie uwzględnione to Starosta/Prezydent Miasta odstąpi od wydawania decyzji o zatrzymaniu Pana prawa jazdy.

   W razie dalszych pytań, zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić pod numer 697248428 lub 783031273.

   Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.