Zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące

Zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące podstawy

Policja zatrzymuje prawo jazdy za pokwitowaniem, które uprawnia do kierowania pojazdem przez 24 godziny od chwili jego zatrzymania, w przypadku przekroczenie przez kierującego pojazdem dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub w sytuacji gdy kierujący pojazdem przewozi osoby w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym.

Ustawa prawo o ruchu drogowym

Art.135

1.      Policjant: (…)

1a) zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na:

a) kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub

b) przewożeniu osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) (…)

(…)

3. Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1a, uprawnia do kierowania pojazdem w okresie 24 godzin od chwili zatrzymania, a w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1a — w okresie 72 godzin.

(…)

Jak wynika z powyższym przepisów, podstawą do zatrzymania prawa jazdy jest nie tylko przekroczenie dopuszczalnej prędkości, ale również nadbagaż, przy czym w przypadku samochodów osobowych, podstawą do zatrzymania prawa jazdy będzie dopiero sytuacja, gdy liczba osób w samochodzie przekracza o ponad 2 liczbę miejsc wskazaną w dowodzie rejestracyjnym. Tym samym podróżowanie w 7 osób przy 5 miejscach wskazanych w dowodzie, nie będzie podstawą do zatrzymania prawa jazdy w tym trybie.

Zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące co zrobić

Jeśli grozi nam zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące konieczne jest dokładne ustalenie stanu sprawy. Postępowanie zależy od tego, czy policjantom dokonującym kontroli można coś zarzucić (np. sposób pomiaru), czy nastąpiło zabranie prawa jazdy na miejscu zdarzenia oraz czy mandat został przyjęty lub czy organy administracji publicznej działają zgodnie z przepisami. Zatem jeśli chcesz otrzymać poradę w Twojej sprawie lub skorzystać z pomocy prawnej skontaktuj się z nami za pomocą formularza.

Zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące decyzja starosty i skutki niepodporządkowania się

Policja zatrzymane prawo jazdy w terminie 7 dni od jego odebrania, przekazuje właściwemu staroście, który wydaje decyzję administracyjną „zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące” pod rygorem natychmiastowej wykonalności.

W sytuacji gdy mimo wydania przez starostę decyzji administracyjnej „zatrzymanie prawa jazdy na okres 3 miesięcy”, kierowca którego wydana decyzja dotyczy nadal będzie poruszał się po drogach i zostanie zatrzymany do kontroli, wówczas starosta przedłuża okres zatrzymania dokumentu prawa jazdy do 6 miesięcy i jest to maksymalny okres na jaki starosta może zatrzymać prawo jazdy. Po upływie wskazanych terminów, kierowca będzie mógł odebrać dokument prawa jazdy w właściwym wydziale komunikacji.

Kierowcy, który mimo przedłużenia przez starostę okresu zatrzymania dokumentu prawa jazdy do 6 miesięcy, wciąż porusza się samochodem, starosta cofa uprawnienia do kierowania pojazdem. W związku z czym, tenże kierowca, aby rzeczone uprawnienia odzyskać, będzie musiał ponownie spełnić wszystkie wymagania stawiane osobom, które po raz pierwszy ubiegają się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi

W sytuacji gdy kierowca nie zgadza się z decyzją starosty, może się o niej odwołać w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Stosowne pismo należy złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem starosty. Odwołując się od decyzji musimy (podobnie jak przy odwołaniach do sądu) przede wszystkim podważyć zasadność jej wydania (np. można wskazać, iż przekroczenie prędkości nastąpiło w terenie niezabudowanym, a nie zabudowanym). Samorządowe Kolegium Odwoławczego winno rozpatrzyć niniejsze odwołanie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W sytuacji gdy Samorządowe Kolegium Odwoławcze wyda niekorzystne dla kierowcy rozstrzygnięcie to ma on jeszcze możliwość złożenia na nie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od otrzymania decyzji kolegium.

Zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące stan wyższej konieczności

Dnia 22 czerwca 2018 roku wchodzą w życie nowe przepisy Ustawy prawo o ruchu drogowym, a także Ustawy o kierujących pojazdami, które oficjalnie regulują (stwierdzone wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia  11 października 2016 roku w sprawie o sygn. akt K 24/15) okoliczności pozwalające organom administracyjnym na odstąpienie od wydawania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące, a dotyczące stanu wyższej konieczności, a także regulujące czas jaki organy administracyjne będą miały na wydanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące.

Ustawa prawo o ruchu drogowym

Art.135 ust. 1aa

Przepisu ust. 1 pkt 1a nie stosuje się, jeżeli kierujący pojazdem dopuścił się naruszenia, o którym mowa w tym przepisie, działając w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa tego nie można było uniknąć inaczej, a poświęcone dobro w postaci bezpieczeństwa na drodze przedstawiało wartość niższą od dobra ratowanego.

(…)

Ustawa o kierujących pojazdami

Art.102 ust. 1aa

Przepisów ust. 1 pkt 4 i 5 nie stosuje się, jeżeli kierujący pojazdem dopuścił się naruszenia, o którym mowa w tym przepisie, działając w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa tego nie można było uniknąć inaczej, a poświęcone dobro w postaci bezpieczeństwa na drodze przedstawiało wartość niższą od dobra ratowanego.

(…)

Ustawa o kierujących pojazdami

Art.102 ust. 1da

Jeżeli prawo jazdy zostało zatrzymane w trybie art. 135 ust. 1 pkt. 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, starosta wydaje decyzję w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy w terminie 21 dni od dnia powzięcia informacji o tym fakcie.

(…)

A więc, niniejsza nowelizacja wskazanych ustaw poszerza zakres możliwości uchylania się od decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące, poprzez wykazanie, iż przekroczenie prędkości nastąpiło z uwagi na stan wyższej konieczności, z którym mamy do czynienia przede wszystkim wtedy, kiedy poświęcamy dobro w celu ratowania innego dobra zagrożonego bezpośrednim niebezpieczeństwem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego.

Jako przykład stanu wyższej konieczności może posłużyć, np. przekroczenie dopuszczalnej prędkości z powodu zawożenia ciężarnej żony do szpitala lub np. przekroczenie dopuszczalnej prędkości, ponieważ śpieszymy się z pomocą do kogoś nam bliskiego, który znajduje się w niebezpieczeństwie etc.

Toteż organy administracyjne, już oficjalnie od 22 czerwca 2018 roku, nie będą mogły uchylać się od rozpatrywania okoliczności z przyczyn których doszło do przekroczenia dopuszczalnej prędkości o więcej niż o 50 km/h w obszarze zabudowanym. Będą musiały uwzględniać, podnoszone przez kierowców okoliczności dotyczące stanu wyższej konieczności.

Dzięki temu, przy użyciu odpowiednich środków, zaistnieją jeszcze większe szansa na to, że zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące będzie dla kierowców jak najmniej uciążliwe, oraz, że decyzje o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące będą częściej uchylane.

Ustawa z dnia 20 marca 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Uwaga! Od 1 stycznia 2017 roku, nastąpiły zmiany w procedurze zatrzymywania praw jazdy. Przede wszystkim zmieniła się treść art. 7 pkt. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 20 marca 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, który w brzmieniu do 31 grudnia 2016 roku stanowił, iż podstawą do wydania decyzji „zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące” mogła być tylko informacja o jego fizycznym zatrzymanie na miejscu zdarzenia, natomiast w obecnym brzmieniu, przepis ten wskazuje, iż do wydania decyzji „zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące” wystarczy sama informacja o przekroczeniu prędkości czy nadbagażu.

Mimo dokonanej przez ustawodawcę nowelizacji, należy zaznaczyć, iż zmianie nie uległa treść art. 102 ust. 1 e Ustawy o kierujących pojazdami, który mówi, iż okres zatrzymanie prawa jazdy liczy się od momentu jego fizycznego zwrotu do siedziby organu, chyba, że dokument prawa jazdy został fizycznie zatrzymany przez policję na miejscu zdarzenia, to wtedy okres ten liczy się od momentu jego zatrzymania.

Źródło obrazu: Flickr.com. Licencja: GDFL

BEZPIECZNA POMOC PRAWNA – BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ W TROSCE O PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO PRZYPOMINAMY:

– LEGALNA JAZDA DZIAŁA NA OBSZARZE CAŁEJ POLSKI;

– POMOC PRAWNĄ ŚWIADCZYMY DROGĄ TELEFONICZNĄ ORAZ MAILOWĄ, BEZ POTRZEBY OSOBISTEGO SPOTKANIA;

– DZIĘKI ODPOWIEDNIM PROGRAMOM I PROCEDUROM NIEMALŻE WSZYSTKIE CZYNNOŚCI JESTEŚMY WSTANIE WYKONAĆ ZDALNIE, NA ODLEGŁOŚĆ, A TE KTÓRE TRZEBA BĘDZIE WYKONAĆ OSOBIŚCIE, ZOSTANĄ WYKONANE TAK, ABY MAKSYMALNIE OGRANICZYĆ WASZ OSOBISTY UDZIAŁ;

BĘDĄC DO PAŃSTWA PEŁNEJ DYSPOZYCJI – ZESPÓŁ LEGALNA JAZDA

 

58 thoughts on “Zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące

 1. marta pisze:

  Czy policja z wideorejestratorami ma obowiązek nałożenia mandatu za 1 wykroczenie nagrane, czy może czekać do kolejnego wyższego i ukarać za to drugie? Zostałem nagrany na przekroczeniu ogranizenia do 70km/h – pierwsze nagranie 111km/h, drugie 126km/h.

  1. Sławomir Bystrzejewski pisze:

   Szanowna Pani Marto

   Zasadniczo policja powinna była Panią ukarać za najwyższe przekroczenie prędkości, którego dopuściła się Pani podczas jednego pomiaru, a nie za dwa osobno.

   Pozdrawiam

 2. P.D. pisze:

  mojej żonie policja zatrzymała prawo jazdy na 3 miesiące bo jechała o 53km za dużo. Do kogo mamy się zwrócić z prośbą o ewentualne zniesienie zatrzymania ( mamy niepełnosprawne dziecko) i prawo jazdy nam jest potrzebne – do prezydenta wrocławia czy starosty?

  1. Sławomir Bystrzejewski pisze:

   Szanowny Panie P.D.

   Do organu, który najpewniej prześle Państwu zawiadomienie o wszczęciu postępowania. W tym piśmie powinny znajdować się wszelkie niezbędne informacje.

   Pozdrawiam

 3. Michał pisze:

  Witam.
  Czym są ustawowe 3 miesiące? Jeśli doszło do zatrzymania prawa jazdy 06.06 to czy będę mógł je odebrać 01.09, 06.09 czy po 90 dniach?
  Pozdrawiam

  1. Sławomir Bystrzejewski pisze:

   Szanowny Panie Michale

   Jeżeli prawa jazdy zostało zatrzymane dnia 6 czerwca 2019 roku to będzie je Pan mógł dnia 9 września 2019 roku, a to z tej przyczyny, iż pierwszym dniem kiedy mógł Pan odebrać jest sobota, kiedy organ z reguły są zamknięte.

   Pozdrawiam

   1. Marek pisze:

    Ok, a czysto teoretycznie biorąc za przykład powyższy przypadek, czy będąc złapanym we wspomnianą sobotę grozi mi coś poza mandatem za brak prawa jazdy do okazania przy kontroli? W świetle prawa mogę już jeździć autem, zwrócono mi teoretycznie uprawnienia czy muszę czekać do poniedziałku?

    1. Sławomir Bystrzejewski pisze:

     Szanowny Panie Marku

     Jeżeli okres 3 miesięcy już minął , to formalnie może Pan jeździć samochodem i jeżeli będzie Pan to robił bez posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy to grozi Panu mandat karny za brak dokumentu do 250 złotych.

     Pozdrawiam

 4. Marta pisze:

  Witam. Mężowi zatrzymali prawo jazdy na 3 miesiące. Powód przekroczenie o 55km w terenie zabudowanym. Dostalismy pismo o wszczęciu postępowania. Mąż się po prostu spieszył na budowę naszego domu. Otworzyć bramę żeby wjechał kierowca z materiałem. Jutro idziemy do WK jak się tłumaczyć? Chciała bym żeby mu to prawo jazdy oddali ponieważ ja pracuje po 12h a Ma z musi dziecko wozić do babci która mieszka 25km od nas.

  1. Sławomir Bystrzejewski pisze:

   Szanowna Pani Marto

   Z wielką ochotą Państwu pomogę, jednakże, aby to uczynić potrzebuję dodatkowych informacji, dlatego zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Pani po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić pod numer 697248428.

   Pozdrawiam

 5. Waldemar Zając pisze:

  Dzień dobry.
  W dniu wczorajszym Policja zatrzymała mi prawo jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości o 50km w terenie zabudowanym. Jechałem po leki na spadek temperatury dla gorączkującego 8 letniego dziecka, które miało ponad 40stopni. Policjant nie uwzględnił tego argumentu. – nałożył mandat, punkty karne, zabrał Prawo Jazdy. Po dostarczeniu leków udałem się do lekarza który wydał zaświadczenie stwierdzając, że faktycznie zasadnym było moje działanie gdyż dziecko miało ponad 40 stopni gorączki. Udałem się z tym dokumentem oraz pismem do komendanta Policji, który stwierdził że jak najbardziej zaszedł stan wyższej konieczności jednakże to starosta może zdecydować czy nie zatrzymać prawa jazdy. Zaś w starostwie dziwią się urzędnicy dlaczego Policja odsyła dokumenty które powinna rozpatrzeć. Kto ma rację bo nie wiem kogo słuchać i jak działać? Proszę o pilną odpowiedź. tel. 535 035 935

  1. Sławomir Bystrzejewski pisze:

   Szanowny Panie Waldemarze

   Dziś się z Panem skontaktujemy.

   Pozdrawiam

 6. Monika pisze:

  Witam. Mezowi zabrali prawo jazdy na 3 msce, nastepny dzien zeby odebrac to sobota wiec musi sie zglosic w poniedzialek. Czy przez weekend moze jezdzic bez tego dokumentu czy dopiero jak odbierze?

  1. Sławomir Bystrzejewski pisze:

   Szanowna Pani Moniko

   A a na jaki okres Pani mąż ma zatrzymane prawo jazdy? Proszę podać dokładne daty.

   Pozdrawiam

 7. Monika pisze:

  19 kwietnia do 19 lipca. Wiec stad moje pytanie czy przez ten weekend moze jezdzic bez dokumentu i liczyc sie ewentualnie z manadatem?

  1. Sławomir Bystrzejewski pisze:

   Szanowna Pani Moniko

   W takim razie do dnia 19 lipca Pani mąż miał zatrzymane prawo jazdy, a więc od dnia 20 lipca mógł kierować samochodem, bez fizycznego jego odbioru.

   Pozdrawiam

 8. Michall pisze:

  Witam, jeżeli prawo jazdy zostało zatrzymane mi dnia 2 maja 2019 roku, czy będę mógł je odebrać 2 sierpnia 2019 roku (tj. piatek) m

  1. Sławomir Bystrzejewski pisze:

   Szanowny Panie Michall

   Prawo jazdy będzie mógł Pan odebrać dopiero 5 sierpnia, niemniej samochodem będzie mógł się Pan poruszać już od 3 sierpnia.

   Pozdrawiam

 9. Dariusz Grabowski pisze:

  22.09 zabrano mi prawo jazdy na dwupasmowej obwodnicy Jeleniej Góry, policja najpierw nagrała jak na ograniczeniu 80km/h miałem 104km/h a później na chwilę skończyło się ograniczenie ale nie było informacji ze jest 50km/h. Po kilkuset metrach ograniczenie 80km/h wróciło. Uważam to za perfidne celowe zachowanie policjantów mające jedynie na celu odebranie prawo jazdy. W radiowozie usłyszałem, że przepisy złagodniały i jak pójdę do Starosty i napiszę odwołanie argumentując że samochód to narzędzie pracy i że jestem jedynym żywicielem rodziny to mi oddadzą dokument. Oczywiście okazało się to bzdurą. Czy jest jakaś szansa coś ugrać w tej sytuacji ? Dodam że pokonuję rocznie 50 000 km a ostatni mandat miałem w 2016, wcześniej 2013 zatem nie jestem piratem drogowym

  1. Sławomir Bystrzejewski pisze:

   Szanowny Panie Dariuszu

   Z wielką ochotą Panu pomogę, jednakże, aby to uczynić potrzebuję dodatkowych informacji, dlatego zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić pod numer 697248428.

   Pozdrawiam

 10. Bartek pisze:

  Witam dziś zabrali mi prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości o 51km w terenie zabudowanym. Jechali za mną nieoznakowanym samochodem i podczas pomiaru jak to ujął kierujący policjant „goniliśmy pana bo nam pan uciekał”. Czy da się coś z tym zrobić i może być ten pomiar nieadekwatny choć przyznam że jechałem blisko 100km ale nie jestem pewny czy je przekroczyłem

  1. Sławomir Bystrzejewski pisze:

   Szanowny Panie Bartku

   Z wielką ochotą Panu pomogę, jednakże, aby to uczynić potrzebuję dodatkowych informacji, dlatego zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić pod numer 697248428.

   Pozdrawiam

 11. Kamil pisze:

  Witam,

  zatrzymano mi prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o 58 km. W dniu dzisiejszym dostałem pismo ze starostwa o tym, iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne odnośnie zatrzymania mi prawa jazdy. Czy do czasu otrzymania decyzji mogę poruszać się z narażenie jedynie na mandat za brak dokumentu ?

  1. Sławomir Bystrzejewski pisze:

   Szanowny Panie Kamilu

   Do momentu wydania decyzji za poruszanie się samochodem, w sytuacji zatrzymania grozi Panu mandat karny za bak dokumentu do 250 złotych oraz przedłużenie 3 miesięcznego okresu zatrzymania prawa jazdy o kolejne 3 miesiące.

   Pozdrawiam

 12. Grażyna pisze:

  Witam! Mężowi zabrano prawo jazdy 30 września na 3 miesiące, zatem może prowadzić auto 31 grudnia ? W jaki sposób liczone są 3 miesiące?

  1. Sławomir Bystrzejewski pisze:

   Szanowna Pani Grażyno

   Pani mąż będzie mógł wsiąść do samochodu dnia 1 stycznia, po upływie 3 miesięcy zatrzymanego prawa jazdy. W przypadku okres zatrzymania liczy się od dnia 30 września do 31 grudnia włącznie.

   Pozdrawiam

 13. Maciek pisze:

  Witam.Zatrzymano mi prawo jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50km (dokładnie 51 km). Okres 3 miesiące. Zatrzymano je 6 września. Moje pytanie jest następujące, dzisiaj jest 6 grudnia więc dzisiaj mija okres zatrzymania prawa jazdy. Dokument odbiorę dopiero 9 grudnia,ponieważ 7 i 8 to weekend i urzędy nie pracują. Czy 7 i 8 grudnia mogę już prowadzić auto (teoretycznie nie mam już zakazu prowadzenia auta) licząc się z tym, że w razie kontroli dostanę jedynie mandat za brak dokumentów a nie karę kolejnych 3miesięcy za złamanie zakazu prowadzenia pojazdu.

  1. Sławomir Bystrzejewski pisze:

   Szanowny Panie Maćku

   Po 6 grudnia może Pan spokojnie jeździć jedynie z ryzykiem otrzymania mandatu karnego za brak dokumentu prawa jazdy.

   Pozdrawiam

 14. Elzbieta pisze:

  Podczas manewru wyprzedzania suv-a i TIRa nie zauważyłam ze wjeżdżam w teren zabudowany znak przysłonił TIR niestety kończąc manewr miałam 127km/h co skutkowało utrata 3miesieczna prawa jazdy i pytanie moje brzmi czy tracę również uprawnienia do kierowania tramwajem jestem motornicza w Poznaniu policjant stwierdził ze zabiera mi tylko prawo jazdy a uprawnień nie ale jak czytam różne zapisy to jest napisane ze nie można mi w tym okresie prowadzić żadnych pojazdów dobrze rozumuje ?
  Jak to wyglada czy jak zabierają prawo jazdy za pokwitowaniem to również zabierają resztę uprawnień w tym na kierowanie tramwajami i wysyłają zawiadomomienie do pracodawcy ?

  1. Sławomir Bystrzejewski pisze:

   Szanowna Pani Elżbieto

   Zatrzymują Pani prawo jazdy, a więc wszystkie kategorie, która na nim się znajdują. Oczywiście, formalnie Pani uprawnień nie traci, ale i tak zalecam wstrzymać się z dalsza jazdy kategoriami pojazdów wymienionymi w prawie jazdy. Do momentu wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, za kierowanie pojazdami grozi Pani mandat karny za brak dokumentu do 250 złotych oraz przedłużenie 3 miesięcznego okresu o kolejne 3 miesiąca, natomiast po wydaniu decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, oprócz wspomnianych dolegliwości grozi Panu zarzut z art. 94 k.w. za co grozi kara grzywny do 5000 złotych oraz zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat. Co do zasady w tego rodzaju sprawach żadna informacja do pracodawcy nie jest wysyłana.

   Pozdrawiam

 15. Łukasz pisze:

  Witam,

  zostało mi zatrzymane dzisiaj prawo jazdy na okres 3 miesięcy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowany o 55km/h
  W jakim terminie policja dostarczy moje prawo jazdy do starosty i czy jeśli mam znajomości w Starostwie czy można coś załatwić w tym kierunku czy nie ma możliwości.

  Pozdrawiam

  1. Sławomir Bystrzejewski pisze:

   Szanowny Panie Łukaszu

   Co do zasady policja ma 7 dni na dostarczenie prawa jazdy do starostwa. Oczywiście, zawsze może Pan spróbować w ten sposób załatwić sprawę, ale i tak zalecam drogę formalną czyli wysłanie dobrze umotywowanego pisma.

   Pozdrawiam

 16. Łukasz pisze:

  Witam
  Zatrzymano mi prawo jazdy na 3 miesięca z powodu przekroczenia prędkości w terenie zabudowanym (posiadam wideorejestrator na którym jest nagranie że w chwili Wyprzedzania tira nie miałem możliwości zauważenia znaku informującego że wyjeżdżam w teren zabudowany – ale policję to nie obchodzilo) nieświadomie więc przy manewrze Wyprzedzania osiągnąłem prędkość 127km/h nie jestem piratem drogowym staram się jeździć przepisowo i nie jestem zbieraczem punktów co wskazuje moje konto że miałem ich przed tem 0. Moje pytanie jest odnośnie uprawnienia na tramwaje jestem motorniczym i nie wstrzymano/ nie zabrano mi uprawnień na tramwaje dzwoniąc do starosty pani zapewnia mnie ze mogę poruszać się tramwajem w ruchu drogowym w czasie zatrzymanego prawa jazdy policja zaś (dzwoniłem dwa razy do wydziału ruchu drogowego na walicow i raz mówią że mogę a raz ze nie) w końcu nie wiem czy mi można pracować czy poinformować pracodawce czy nie muszę? Bo niby uprawnień nie mam wstrzymanych ale nie wiem jak się to ma do zatrzymania prawa jazdy i czy w tym okresie mogę poruszać się(prowadzić legalnie) tramwaj w ruchu drogowym.
  Bardzo proszę o pomoc w tej sprawie i odp
  Z góry dziękuję i pozdrawiam

 17. Wojciech Hop pisze:

  Szanowny Panie Łukaszu,

  wydana przez Starostę decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy dotyczy w Pana przypadku tylko uprawnień do kierowania pojazdami wymienionymi w dokumencie prawa jazdy (wszystkie kategorie wymienione w prawie jazdy). Natomiast możliwość prowadzenia przez Pana tramwaju odbywa się na podstawie pozwolenia na kierowanie tramwajem. Starosta wydaje w tym wypadku jedynie decyzję dotyczącą prawa jazdy a nie pozwolenia na kierowanie tramwajem. Reasumując może Pan prowadzić tramwaj w naszej ocenie.

  Niemniej jednak jeżeli posiada Pan nagranie potwierdzające, że nie mógł Pan zobaczyć znaku informującego o wjeździe na teren zabudowany to może Pan spróbować powalczyć o uchylenie mandatu karnego (jeżeli Pan go przyjął i nie upłynął jeszcze 7 dniowy termin na jego zaskarżenie.

  W razie dalszych pytań zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić pod numer 697248428 lub 783031273.

  Pozdrawiam

 18. Zabranie prawa jazdy starosta pisze:

  Zostałem zatrzymany 11.03.2020 prędkość 114 na dwupasmówce ograniczenie najpierw do 80 potem 60, przekroczenie 54 km/h będąc w stresie podpisałem mandat i zabrano mi prawo jazdy za pokwitowaniem. Odwołałem się do sądu rejonowego ws mandatu i złożyłem jeszcze przed otrzymaniem zawiadomienia od starosty o wszczęciu postępowania wyjaśnienia powołując się na stan wyżej konieczności i zalecenia lekarzy obecnie aby unikać komunikacji miejskiej w związku z koronawirusem, w jaki sposób starosta może zdecydować, że zachodził stan wyżej konieczności bo tego dnia się źle czułem, nie chcąc stwarzać zagrożenia na drodze chciałem jak najszybciej dojechać do domu. Czy jeśli starosta wystąpi do policji i ona stwierdzi, że odmówiłem karetki więc jeszcze nie było ze mną tak źle i że nie był to stan wyżej konieczności to starosta ma związane ręce czy może sam wydać decyzje bez poparcia policji? Czy jeszcze w toku postępowania należy złożyć jakieś dodatkowe wyjaśniane przed wydaniem ostatecznej decyzji? na jakie argumenty się powołać?

  1. Sławomir Bystrzejewski pisze:

   Witam!

   Z wielką ochotą Panu pomogę, jednakże, aby to uczynić potrzebuję dodatkowych informacji, dlatego zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić pod numer 697248428 lub 783031273..

   Pozdrawiam

 19. Witam
  Chciałabym się dowiedzieć, jeżeli prawo jazdy zostało mi wstrzymane 3 lutego 2020r, to odbiór przypada 3 maja, jednak chciałabym bardziej wiedzieć, jak wygląda odbiór, po prostu trzeba sie zglosić do urzędu? czy jest jeszcze coś co trzeba wypełnić, jakiś wniosek etc?

  1. Sławomir Bystrzejewski pisze:

   Szanowna Pani Nicolo

   Odbiór prawa jazdy najszybciej będzie mógł nastąpić dnia 4 maja. Dodatkowo przed jego odbiorem na pewno będzie musiała Pani wypełnić i złożyć stosowny wniosek o jego wydanie + uiścić opłatę ewidencyjną w wysokości 50 groszy.

   Pozdrawiam

   1. Nikola pisze:

    Dziekuje za informacje, a jeszcze niech mi Pan powie czy ten wniosek mam zabrać 4 maja czy wysłać pocztą?

    1. Sławomir Bystrzejewski pisze:

     Szanowna Pani Nikolo

     Mając na uwadze aktualną sytuację, dobrze byłoby jakby Pani tam zadzwoniła i zapytała się czy lepiej go wysłać czy może Pani przyjść osobiście odebrać prawo jazdy.

     Pozdrawiam

 20. Dzień dobry, jak przygotować się do odbioru prawa jazdy to znaczy, co należy wziąć ze sobą w ten dzień?

  1. Sławomir Bystrzejewski pisze:

   Szanowny Panie Gabryś

   Na pewno wniosek o wydanie dokumentu prawa jazdy + dokument potwierdzający tożsamość + będzie musiał Pan uiścić opłatę ewidencyjną w wysokości 50 groszy.

   Pozdrawiam

 21. Rafał pisze:

  Witam.
  Kontaktowałem się Panem 27.04 za pomocą formularza na stronie maszprawo.org.pl. Następnie zostałem poproszony o wypełnieni formularza z tej strony nie dostałem jeszcze żadnej odpowiedzi.
  Czy jest szansa na odpowiedz w sprawie przekroczenia prędkości w terenie zabudowanym o 54 km/h?
  Z góry dziękuję.

  1. Sławomir Bystrzejewski pisze:

   Szanowny Panie Rafale

   Faktycznie, proszę wybaczyć, już odpowiedź została wysłana na Pana maila.

   Pozdrawiam

 22. Łukasz pisze:

  Witam
  Dziś straciłem prawo jazdy na 3 miesiące (105km/h). Na pokwitowaniu mam wymienione kat. AM, B1, B. Jednocześnie jestem w trakcie kursu na kat A (mam profil kierowcy, jestem w trakcie jazdy, w ciągu najbliższego miesiąca chciał bym podejść do egzaminu).
  Czy mogę kontynuować kurs i podejść do egzaminu?
  Czy w przypadku zdania egzaminów prawo jazdy zostanie mi wydane przed upływem 3 miesięcy od daty zatrzymanie kat B?

  1. Wojciech Hop pisze:

   Szanowny Panie Łukaszu,

   niestety zgodnie z art. 50 ust. 2 pkt. 3 ustawy o kierujących pojazdami nie może być egzaminowana osoba w stosunku do której wydano decyzję m.in. o zatrzymaniu prawa jazdy – w okresie tego zakazu. Jednocześnie zgodnie przepisami ww. ustawy (art. 22) nie może odbywać kursu osoba wobec której wydano decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy. W najbliższym czasie Starosta wyda wobec Pana decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy w związku z przekroczeniem prędkości o więcej niż 50 km/h w terenie zabudowanym. Z tego powodu nie będzie Pan mógł w okresie zakazu ani uczestniczyć w kursie ani podejść do egzaminu.

   Jednocześnie zawsze jest możliwość spróbowania podważenia wyniku pomiaru prędkości dokonanego przez policjantów i jeżeli uda się wykazać w stosownym postępowaniu, że pomiar był błędny to Starosta nie będzie miał podstaw do wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy. W razie zainteresowania naszą pomocą w tym temacie zapraszam do kontaktu pod numerem 697248428 lub 783031273.

   Pozdrawiam

 23. Eryk pisze:

  Witam serdecznie, zatrzymano mi prawo jazdy 01.03, czy dnia 01.06 mogę już prowadzić i odebrać prawo jazdy czy okres zatrzymania mija z końcem 01.06? Pozdrawiam

  1. Sławomir Bystrzejewski pisze:

   Szanowny Panie Eryku

   Jeżeli okres zatrzymania prawa jazdy trwa do 1 czerwca, to jazdę może Pan rozpocząć 2 czerwca i również od tej daty może Pan odebrać prawo jazdy.

   Pozdrawiam

 24. arafat81 pisze:

  Dzien dobry . Mam takie pytanie zostalo mi zatrzymane prawo jazdy na okres 3 miesiecy za predkosc oczywiscie , nastepnie zostałem zatrzymany i przedłużono mi karę o kolejne 3 miesiace w tym czasie znowu zostałem zatrzymany i uprawnienia zostały mi cofnięcie. Czy po okresie tych 6 miesiecy muszę zdać tylko egzamin czy robić cały kurs od początku ?
  Pozdrawiam

  1. Wojciech Hop pisze:

   Szanowny Panie,

   niestety zgodnie z treścią art. 104 ustawy o kierujących pojazdami osoba, co do której wydano decyzję o cofnięciu uprawnień w związku z prowadzeniem pojazdu w przedłużonym okresie zatrzymania prawa jazdy, aby odzyskać prawo jazdy musi spełnić wszystkie wymagania takie jak osoba która pierwszy raz ubiega się o prawo jazdy.

   Czyli musi Pan na nowo przejść kurs i zdać następnie egzamin.

   Pozdrawiam

   1. Anonim pisze:

    Dziękuję za informację. Chciałem tylko jeszcze zapytać o to czy , straciłem wszystkie kategorie czy tylko kategorie B ?

    1. Wojciech Hop pisze:

     Szanowny Panie,

     ta kwestia powinna przede wszystkim wynikać z treści przesłanej do Pana decyzji o cofnięciu uprawnień. Co do zasady zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące, oraz późniejsze decyzje o przedłużeniu tego okresu i cofnięciu uprawnień dotyczą wszystkich posiadanych kategorii prawa jazdy.

     Pozdrawiam

 25. Basia pisze:

  Witam, mój mąż przekroczył prędkość w ter. Zabudowany i wykorzystał tym samym liczbę punktów karnych co wiązało się z zatrzymaniem prawa jazdy na 3 miesiące, czy po tym terminie może odzyskać prawo jazdy i czy nie będzie musiał zdawać prawa jazdy od nowa!? Dziękuję z góry za poradę prawną, pozdrawiam

 26. Basia pisze:

  Jeszcze chciałam zapytać, jeśli jeszcze nic nie otrzymał z Starostwa to czy może jeździć bez tzn. Uprawnien, biorąc pod owage fakt, iz wyczerpał wszystkie punkty karne, czy nie będzie uznany za pirata drogowego mimo, że nie dostał pisma o postępowaniu ze Starostwa….?

  1. Sławomir Bystrzejewski pisze:

   Szanowna Pani Basiu

   Z wielką ochotą Pani pomogę, jednakże, aby to uczynić potrzebuję dodatkowych informacji, dlatego zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Pani po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić pod numer 697248428 lub 783031273.

   Pozdrawiam

 27. Cezary pisze:

  Witam. Przekroczyłem prędkość o 61km/h, zatrzymała mnie policja i oczywiście zatrzymała prawo jazdy na 3 miesiące. Bardzo się spieszyłem bo moja babcia była zabierana karetką,,, ale nie pomogły tłumaczenia.. Było to 07.07.2020 w Warszawie na ul. Puławskiej…. Czy mogę się od tego odwołać, napisać pismo? Tylko nie wiem do kogo… I kiedy mogę takie pismo składać?

  1. Sławomir Bystrzejewski pisze:

   Szanowny Panie Cezary

   Odpowiedź wysłaliśmy drogą mailową.

   Pozdrawiam

 28. Dawid pisze:

  Witam. Mój brat popełnił błąd raz w życiu spalił pół skręta z tytoniem nawet w sumie nie było nawet połowy (6 buchów max) palił 17 godzin przed jazda samochodem. Zatrzymała go Policja i nie świadomie że coś może mieć jeszcze w sobie zgodził się na narkotesty, na narkotestach thc nie wykazało wykazało tylko amfetamine lecz nigdy nie zażywal. Czy po spalenieniu tych 6 buchów coś wyjdzie na krwi i skąd się ta amfetamina wziela. Proszę o pomoc

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.