Zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące

Zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące podstawy

Policja zatrzymuje prawo jazdy za pokwitowaniem, które uprawnia do kierowania pojazdem przez 24 godziny od chwili jego zatrzymania, w przypadku przekroczenie przez kierującego pojazdem dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub w sytuacji gdy kierujący pojazdem przewozi osoby w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym.

Ustawa prawo o ruchu drogowym

Art.135

1.      Policjant: (…)

1a) zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na:

a) kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub

b) przewożeniu osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) (…)

(…)

3. Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1a, uprawnia do kierowania pojazdem w okresie 24 godzin od chwili zatrzymania, a w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1a — w okresie 72 godzin.

(…)

Jak wynika z powyższym przepisów, podstawą do zatrzymania prawa jazdy jest nie tylko przekroczenie dopuszczalnej prędkości, ale również nadbagaż, przy czym w przypadku samochodów osobowych, podstawą do zatrzymania prawa jazdy będzie dopiero sytuacja, gdy liczba osób w samochodzie przekracza o ponad 2 liczbę miejsc wskazaną w dowodzie rejestracyjnym. Tym samym podróżowanie w 7 osób przy 5 miejscach wskazanych w dowodzie, nie będzie podstawą do zatrzymania prawa jazdy w tym trybie.

Zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące co zrobić

Jeśli grozi nam zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące konieczne jest dokładne ustalenie stanu sprawy. Postępowanie zależy od tego, czy policjantom dokonującym kontroli można coś zarzucić (np. sposób pomiaru), czy nastąpiło zabranie prawa jazdy na miejscu zdarzenia oraz czy mandat został przyjęty lub czy organy administracji publicznej działają zgodnie z przepisami. Zatem jeśli chcesz otrzymać poradę w Twojej sprawie lub skorzystać z pomocy prawnej skontaktuj się z nami za pomocą formularza.

Zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące decyzja starosty i skutki niepodporządkowania się

Policja zatrzymane prawo jazdy w terminie 7 dni od jego odebrania, przekazuje właściwemu staroście, który wydaje decyzję administracyjną “zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące” pod rygorem natychmiastowej wykonalności.

W sytuacji gdy mimo wydania przez starostę decyzji administracyjnej “zatrzymanie prawa jazdy na okres 3 miesięcy”, kierowca którego wydana decyzja dotyczy nadal będzie poruszał się po drogach i zostanie zatrzymany do kontroli, wówczas starosta przedłuża okres zatrzymania dokumentu prawa jazdy do 6 miesięcy i jest to maksymalny okres na jaki starosta może zatrzymać prawo jazdy. Po upływie wskazanych terminów, kierowca będzie mógł odebrać dokument prawa jazdy w właściwym wydziale komunikacji.

Kierowcy, który mimo przedłużenia przez starostę okresu zatrzymania dokumentu prawa jazdy do 6 miesięcy, wciąż porusza się samochodem, starosta cofa uprawnienia do kierowania pojazdem. W związku z czym, tenże kierowca, aby rzeczone uprawnienia odzyskać, będzie musiał ponownie spełnić wszystkie wymagania stawiane osobom, które po raz pierwszy ubiegają się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi

W sytuacji gdy kierowca nie zgadza się z decyzją starosty, może się o niej odwołać w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Stosowne pismo należy złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem starosty. Odwołując się od decyzji musimy (podobnie jak przy odwołaniach do sądu) przede wszystkim podważyć zasadność jej wydania (np. można wskazać, iż przekroczenie prędkości nastąpiło w terenie niezabudowanym, a nie zabudowanym). Samorządowe Kolegium Odwoławczego winno rozpatrzyć niniejsze odwołanie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W sytuacji gdy Samorządowe Kolegium Odwoławcze wyda niekorzystne dla kierowcy rozstrzygnięcie to ma on jeszcze możliwość złożenia na nie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od otrzymania decyzji kolegium.

Zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące stan wyższej konieczności

Dnia 22 czerwca 2018 roku wchodzą w życie nowe przepisy Ustawy prawo o ruchu drogowym, a także Ustawy o kierujących pojazdami, które oficjalnie regulują (stwierdzone wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia  11 października 2016 roku w sprawie o sygn. akt K 24/15) okoliczności pozwalające organom administracyjnym na odstąpienie od wydawania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące, a dotyczące stanu wyższej konieczności, a także regulujące czas jaki organy administracyjne będą miały na wydanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące.

Ustawa prawo o ruchu drogowym

Art.135 ust. 1aa

Przepisu ust. 1 pkt 1a nie stosuje się, jeżeli kierujący pojazdem dopuścił się naruszenia, o którym mowa w tym przepisie, działając w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa tego nie można było uniknąć inaczej, a poświęcone dobro w postaci bezpieczeństwa na drodze przedstawiało wartość niższą od dobra ratowanego.

(…)

Ustawa o kierujących pojazdami

Art.102 ust. 1aa

Przepisów ust. 1 pkt 4 i 5 nie stosuje się, jeżeli kierujący pojazdem dopuścił się naruszenia, o którym mowa w tym przepisie, działając w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa tego nie można było uniknąć inaczej, a poświęcone dobro w postaci bezpieczeństwa na drodze przedstawiało wartość niższą od dobra ratowanego.

(…)

Ustawa o kierujących pojazdami

Art.102 ust. 1da

Jeżeli prawo jazdy zostało zatrzymane w trybie art. 135 ust. 1 pkt. 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, starosta wydaje decyzję w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy w terminie 21 dni od dnia powzięcia informacji o tym fakcie.

(…)

A więc, niniejsza nowelizacja wskazanych ustaw poszerza zakres możliwości uchylania się od decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące, poprzez wykazanie, iż przekroczenie prędkości nastąpiło z uwagi na stan wyższej konieczności, z którym mamy do czynienia przede wszystkim wtedy, kiedy poświęcamy dobro w celu ratowania innego dobra zagrożonego bezpośrednim niebezpieczeństwem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego.

Jako przykład stanu wyższej konieczności może posłużyć, np. przekroczenie dopuszczalnej prędkości z powodu zawożenia ciężarnej żony do szpitala lub np. przekroczenie dopuszczalnej prędkości, ponieważ śpieszymy się z pomocą do kogoś nam bliskiego, który znajduje się w niebezpieczeństwie etc.

Toteż organy administracyjne, już oficjalnie od 22 czerwca 2018 roku, nie będą mogły uchylać się od rozpatrywania okoliczności z przyczyn których doszło do przekroczenia dopuszczalnej prędkości o więcej niż o 50 km/h w obszarze zabudowanym. Będą musiały uwzględniać, podnoszone przez kierowców okoliczności dotyczące stanu wyższej konieczności.

Dzięki temu, przy użyciu odpowiednich środków, zaistnieją jeszcze większe szansa na to, że zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące będzie dla kierowców jak najmniej uciążliwe, oraz, że decyzje o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące będą częściej uchylane.

Ustawa z dnia 20 marca 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Uwaga! Od 1 stycznia 2017 roku, nastąpiły zmiany w procedurze zatrzymywania praw jazdy. Przede wszystkim zmieniła się treść art. 7 pkt. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 20 marca 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, który w brzmieniu do 31 grudnia 2016 roku stanowił, iż podstawą do wydania decyzji “zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące” mogła być tylko informacja o jego fizycznym zatrzymanie na miejscu zdarzenia, natomiast w obecnym brzmieniu, przepis ten wskazuje, iż do wydania decyzji “zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące” wystarczy sama informacja o przekroczeniu prędkości czy nadbagażu.

Mimo dokonanej przez ustawodawcę nowelizacji, należy zaznaczyć, iż zmianie nie uległa treść art. 102 ust. 1 e Ustawy o kierujących pojazdami, który mówi, iż okres zatrzymanie prawa jazdy liczy się od momentu jego fizycznego zwrotu do siedziby organu, chyba, że dokument prawa jazdy został fizycznie zatrzymany przez policję na miejscu zdarzenia, to wtedy okres ten liczy się od momentu jego zatrzymania.

Źródło obrazu: Flickr.com. Licencja: GDFL

 

Adwokat. Członek Izby Adwokackiej w Katowicach. Ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Współpracuje z kancelariami adwokackimi działającymi na obszarze całej Polski. Specjalizuje się w prawie ruchu drogowego oraz w prawie karnym. Autor tekstów na maszprawo.org.pl
 1. Czy policja z wideorejestratorami ma obowiązek nałożenia mandatu za 1 wykroczenie nagrane, czy może czekać do kolejnego wyższego i ukarać za to drugie? Zostałem nagrany na przekroczeniu ogranizenia do 70km/h – pierwsze nagranie 111km/h, drugie 126km/h.

  1. Szanowna Pani Marto

   Zasadniczo policja powinna była Panią ukarać za najwyższe przekroczenie prędkości, którego dopuściła się Pani podczas jednego pomiaru, a nie za dwa osobno.

   Pozdrawiam

 2. mojej żonie policja zatrzymała prawo jazdy na 3 miesiące bo jechała o 53km za dużo. Do kogo mamy się zwrócić z prośbą o ewentualne zniesienie zatrzymania ( mamy niepełnosprawne dziecko) i prawo jazdy nam jest potrzebne – do prezydenta wrocławia czy starosty?

  1. Szanowny Panie P.D.

   Do organu, który najpewniej prześle Państwu zawiadomienie o wszczęciu postępowania. W tym piśmie powinny znajdować się wszelkie niezbędne informacje.

   Pozdrawiam

 3. Witam.
  Czym są ustawowe 3 miesiące? Jeśli doszło do zatrzymania prawa jazdy 06.06 to czy będę mógł je odebrać 01.09, 06.09 czy po 90 dniach?
  Pozdrawiam

  1. Szanowny Panie Michale

   Jeżeli prawa jazdy zostało zatrzymane dnia 6 czerwca 2019 roku to będzie je Pan mógł dnia 9 września 2019 roku, a to z tej przyczyny, iż pierwszym dniem kiedy mógł Pan odebrać jest sobota, kiedy organ z reguły są zamknięte.

   Pozdrawiam

   1. Ok, a czysto teoretycznie biorąc za przykład powyższy przypadek, czy będąc złapanym we wspomnianą sobotę grozi mi coś poza mandatem za brak prawa jazdy do okazania przy kontroli? W świetle prawa mogę już jeździć autem, zwrócono mi teoretycznie uprawnienia czy muszę czekać do poniedziałku?

    1. Szanowny Panie Marku

     Jeżeli okres 3 miesięcy już minął , to formalnie może Pan jeździć samochodem i jeżeli będzie Pan to robił bez posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy to grozi Panu mandat karny za brak dokumentu do 250 złotych.

     Pozdrawiam

 4. Witam. Mężowi zatrzymali prawo jazdy na 3 miesiące. Powód przekroczenie o 55km w terenie zabudowanym. Dostalismy pismo o wszczęciu postępowania. Mąż się po prostu spieszył na budowę naszego domu. Otworzyć bramę żeby wjechał kierowca z materiałem. Jutro idziemy do WK jak się tłumaczyć? Chciała bym żeby mu to prawo jazdy oddali ponieważ ja pracuje po 12h a Ma z musi dziecko wozić do babci która mieszka 25km od nas.

  1. Szanowna Pani Marto

   Z wielką ochotą Państwu pomogę, jednakże, aby to uczynić potrzebuję dodatkowych informacji, dlatego zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Pani po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić pod numer 697248428.

   Pozdrawiam

 5. Dzień dobry.
  W dniu wczorajszym Policja zatrzymała mi prawo jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości o 50km w terenie zabudowanym. Jechałem po leki na spadek temperatury dla gorączkującego 8 letniego dziecka, które miało ponad 40stopni. Policjant nie uwzględnił tego argumentu. – nałożył mandat, punkty karne, zabrał Prawo Jazdy. Po dostarczeniu leków udałem się do lekarza który wydał zaświadczenie stwierdzając, że faktycznie zasadnym było moje działanie gdyż dziecko miało ponad 40 stopni gorączki. Udałem się z tym dokumentem oraz pismem do komendanta Policji, który stwierdził że jak najbardziej zaszedł stan wyższej konieczności jednakże to starosta może zdecydować czy nie zatrzymać prawa jazdy. Zaś w starostwie dziwią się urzędnicy dlaczego Policja odsyła dokumenty które powinna rozpatrzeć. Kto ma rację bo nie wiem kogo słuchać i jak działać? Proszę o pilną odpowiedź. tel. 535 035 935

 6. Witam. Mezowi zabrali prawo jazdy na 3 msce, nastepny dzien zeby odebrac to sobota wiec musi sie zglosic w poniedzialek. Czy przez weekend moze jezdzic bez tego dokumentu czy dopiero jak odbierze?

  1. Szanowna Pani Moniko

   A a na jaki okres Pani mąż ma zatrzymane prawo jazdy? Proszę podać dokładne daty.

   Pozdrawiam

 7. 19 kwietnia do 19 lipca. Wiec stad moje pytanie czy przez ten weekend moze jezdzic bez dokumentu i liczyc sie ewentualnie z manadatem?

  1. Szanowna Pani Moniko

   W takim razie do dnia 19 lipca Pani mąż miał zatrzymane prawo jazdy, a więc od dnia 20 lipca mógł kierować samochodem, bez fizycznego jego odbioru.

   Pozdrawiam

 8. Witam, jeżeli prawo jazdy zostało zatrzymane mi dnia 2 maja 2019 roku, czy będę mógł je odebrać 2 sierpnia 2019 roku (tj. piatek) m

  1. Szanowny Panie Michall

   Prawo jazdy będzie mógł Pan odebrać dopiero 5 sierpnia, niemniej samochodem będzie mógł się Pan poruszać już od 3 sierpnia.

   Pozdrawiam

 9. 22.09 zabrano mi prawo jazdy na dwupasmowej obwodnicy Jeleniej Góry, policja najpierw nagrała jak na ograniczeniu 80km/h miałem 104km/h a później na chwilę skończyło się ograniczenie ale nie było informacji ze jest 50km/h. Po kilkuset metrach ograniczenie 80km/h wróciło. Uważam to za perfidne celowe zachowanie policjantów mające jedynie na celu odebranie prawo jazdy. W radiowozie usłyszałem, że przepisy złagodniały i jak pójdę do Starosty i napiszę odwołanie argumentując że samochód to narzędzie pracy i że jestem jedynym żywicielem rodziny to mi oddadzą dokument. Oczywiście okazało się to bzdurą. Czy jest jakaś szansa coś ugrać w tej sytuacji ? Dodam że pokonuję rocznie 50 000 km a ostatni mandat miałem w 2016, wcześniej 2013 zatem nie jestem piratem drogowym

  1. Szanowny Panie Dariuszu

   Z wielką ochotą Panu pomogę, jednakże, aby to uczynić potrzebuję dodatkowych informacji, dlatego zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić pod numer 697248428.

   Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.