Zasady współpracy

Szanowni Państwo, poniższe informacje stanowią informacje niezbędne do przekazania potencjalnemu klientowi przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Niniejszy dokument stanowi Ofertę, w oparciu o którą możemy rozpocząć współpracę.

1. Dane kontaktowe:

1. Kancelaria Adwokacka Adwokat Sławomir Bystrzejewski, ul. Mickiewicza 14/1, 40 – 092 Katowice tel. 697 – 248 – 428; 2. Kancelaria Adwokacka Adwokat Wojciech Hop, ul. Jesionowa 22, lok. 8.2, 40 – 159 Katowice tel. 530 – 870 – 411 e-mail: legalnajazda@gmail.com lub (dalej również: Usługodawcy).

Organem, który zarejestrował ww. działalności gospodarcze jest Minister Gospodarki.

2. Główne cechy usługi:

Czynności objęte zakresem usługi, przedstawione w przesłanej ofercie, Usługodawca wykonywać będzie na zasadach przewidzianych przepisami Ustawy o Adwokaturze przy wykorzystaniu pracowników i współpracowników Usługodawcy.

Jeśli zdecydują się Państwo na skorzystanie z naszych usług otrzymają Państwo link umożliwiający wyrażenie zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi.

Po otrzymaniu przez nas zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi, otrzymają Państwo na swój adres mailowy dane, przy wykorzystaniu których w uzgodnionych wcześniej terminach należy uiścić płatności za usługę w formie przelewów. Po wykonaniu płatności zostanie wystawiona oraz przesłaną drogą elektroniczną faktura VAT celem potwierdzenia jej dokonania. Równocześnie wykonywane będą ustalone uprzednio czynności charakterystyczne dla wybranego przez Państwa rodzaju usługi.

W trakcie wykonywania usługi, Usługobiorca nie będzie samodzielnie podejmować działań prawnych związanych ze zleconą usługą bez uzgodnienia z Usługodawcą ani też nie powierzy ich wykonywania podmiotowi trzeciemu bez wcześniejszego uzgodnienia tego z Usługodawcą.

Uchybienie przez Państwa powyższym zastrzeżeniom wyłącza odpowiedzialność Usługodawcy za skutki czynności podjętych lub zaniechanych w związku z wykonaniem usługi.

3. Łączne wynagrodzenie za usługę:

Wycena usługi dokonywana jest indywidualnie, przy czym nie przekracza ona wskazanych w cenniku „widełek”. Wycena usługi ma miejsce przed wyrażeniem przez Państwa zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi.

4. Sposób i termin zapłaty wynagrodzenia:

Po otrzymaniu przez nas zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi, otrzymają Państwo na swój adres mailowy dane, przy wykorzystaniu których w uzgodnionych wcześniej terminach należy uiścić płatności za usługę w formie przelewów. Po wykonaniu płatności zostanie wystawiona oraz przesłaną drogą elektroniczną faktura VAT celem potwierdzenia jej dokonania. Równocześnie wykonywane będą ustalone uprzednio czynności charakterystyczne dla wybranego przez Państwa rodzaju usługi.

5. Sposób i termin wykonania usługi:

Usługa wykonywana jest poprzez przygotowywanie niezbędnych dla danego rodzaju sprawy pism, stałe konsultowanie biegu sprawy w formie mailowej/telefonicznej oraz reprezentacja Kancelarii Adwokackiej w czynnościach związanych ze sprawą. Wszelkie pisma przygotowywane są w terminach uzgodnionych z Państwem, w sposób umożliwiający zachowanie terminów określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (np. termin na odwołanie, termin na wniesienie sprzeciwu, termin na uzupełnienie braków formalnych itp.).

6. Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy:

W przypadku konsumenta, zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta.

W związku z tym, wraz z wyrażeniem zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi, będą Państwo proszeni o wyrażenie zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia, zgodnie z art. 21 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta. Dzięki temu możemy szybciej rozpocząć świadczenie usługi na Państwa rzecz.

7. Procedura rozpatrywania reklamacji:

W przypadku niezadowolenia z wykonywanej usługi istnieje możliwość złożenia pisemnej reklamacji wysłanej na adres e-mail lub na adres przedsiębiorstwa. Każda reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Niezależnie od sposobu rozpatrzenia reklamacji, każda osoba ma prawo wnieść powództwo do sądu powszechnego.

W stosunku do klientów niebędących konsumentami, przyjmuje się odpowiedzialność usługodawcy za szkodę z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy wyłącznie z winy umyślnej.

8. Czas trwania umowy:

W przypadku sprawy administracyjnej, karnej lub cywilnej umowa trwa do czasu zakończenia postępowania w danej instancji. W przypadku porady prawnej umowa trwa do momentu wysłania treści porady do klienta. Usługodawca może w przypadku porady prawnej udzielić dalszych, drobnych wyjaśnień doprecyzowujących jej treść.

W przypadku poinformowania przez klienta, że zdecydował się on zaprzestać dalszego działania w sprawie, umowa trwa do momentu dojścia do nas oświadczenia woli klienta w taki sposób, że mogliśmy się z nim zapoznać.

W przypadku braku współpracy ze strony klienta, w zakresie ustalania treści pism lub stanu sprawy, możemy zakreślić klientowi 7-dniowy termin do przekazania określonych przez usługodawców informacji. Po jego upływie mamy prawo wypowiedzenia umowy. We wskazanym przypadku umowa trwa do momentu wskazanym w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy.

9. Minimalny czas trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy:

W zakresie finansowym, po Państwa stronie istnieje wyłącznie obowiązek uiszczenia wynagrodzenia po wyrażeniu zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi. We wskazanym zakresie obowiązek wygasa więc po uiszczeniu wskazanych płatności.

W zakresie współdziałania przy prowadzeniu sprawy, obowiązek po Państwa stronie co do ustalania taktyki negocjacyjnej, treści podnoszonych roszczeń lub ustosunkowania się do propozycji drugiej strony, istnieje przez cały okres trwania umowy i wygasa dopiero po zaistnieniu jednego ze zdarzeń, o których mowa w punkcie 8 Zasad Współpracy.