Regulamin

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1. [Postanowienia wstępne]

Zasady świadczenia usług drogą elekotrniczną określają:

a) rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej legalnajazda.pl przez Usługodawcę na zlecenie Operatora.

b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

d) tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2. [Definicje]

1. Operator: operator strony legalnajazda.pl – Wojciech Hop

2. Usługodawca: Wojciech Hop prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Wojciech Hop, ul. Jesionowa 22, lok. 8.2, 40 – 159 Katowice NIP: 5170250738 , REGON: 363437804, będący jednocześnie administratorem podanych przez Usługodawcę danych osobowych.

3. Usługobiorca: osoba lub podmiot, na rzecz którego Usługodawca świadczy usługi prawne.

4. Usługi prawne: usługi świadczone przez Usługodawcę na zlecenie Operatora z zakresu działalności prawniczej, w szczególności doradztwo prawne, przygotowywanie projektów pism (dalej również: „usługa” lub „usługi”).

5. Oferta: przesłana w formie wiadomości e-mail, bezpłatna wstępna analiza sprawy, w ramach której Usługodawca:

a) informuje Usługobiorcę o proponowanej mu usłudze prawnej i wycenia ją;

b) w przypadku Usługobiorcy będącego konsumentem, udziela informacji w zakresie wskazanym w art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

6. Umowa o świadczenie usług prawnych: umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą, w trybie wskazanym w § 3 ust. 6 Zasad świadczenia usług (dalej również: „umowa”).

§ 3. [Rodzaj i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę]

1. Usługodawca oświadcza, że wykonuje zawód adwokata.

2. Usługobiorca chcący skorzystać z usługi może skontaktować się z

Usługodawcą:

a) telefonicznie pod nr telefonu 697 248 428 lub 783 031 273

b) mailowo pod adresem legalnajazda@gmail.com

3. Usługodawca na podstawie informacji przekazanych przez Usługobiorcę sporządza Ofertę.

4. Usługodawca w celu sporządzenia Oferty może poprosić Usługobiorcę o przekazanie dalszych informacji w tym m.in. o wypełnienie formularza mającego na celu uzyskanie informacji o stanie sprawy.

5. Usługobiorca przed zleceniem wykonania usługi może skierować do Usługodawcy dalsze pytania mające na celu sprecyzowanie możliwych środków prawnych w ramach usługi.

6. Usługobiorca chcący zlecić Usługodawcy wykonanie usługi na warunkach określonych w Ofercie, zleca wykonanie usługi za pośrednictwem strony internetowej, do której link otrzyma wraz z Ofertą. W ten sposób Usługobiorca może zawrzeć z Usługodawcą umowę o świadczenie usług prawnych.

7. Usługodawca może powierzyć wykonanie usługi podmiotowi trzeciemu, w szczególności osobom wskazanym w zakładce “zespół” strony legalnajazda.pl.

8. Każda ze stron ma prawo wcześniejszego rozwiązania umowy, w przypadkach wskazanych w przepisach powszechnie obowiązujących.

§ 4. [Postępowanie reklamacyjne i zakres odpowiedzialności Usługodawcy]

1. Niezależnie od uprawnień wynikających w szczególności z Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, każdy Usługobiorca może złożyć na adres e-mail Usługodawcy reklamację dotyczącą usług lub innych okoliczności.

2. Usługodawca rozpatruje reklamację nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania informując Usługobiorcę, w formie wiadomości e-mail, o sposobie jej rozpatrzenia.

3. Niezależnie od sposobu rozpatrzenia reklamacji, każdy Usługobiorca może wnieść sprawę do sądu powszechnego.

4. W stosunku do Usługobiorców niebędących konsumentami, Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy wyłącznie z winy umyślnej.

§ 5. [Przetwarzanie danych osobowych]

1. Zawarcie umowy wymaga podania przez Usługobiorcę danych obejmujących imię, nazwisko i adres Usługobiorcy, a w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne, numeru KRS lub NIP.

2. Usługobiorca poprzez wyrażanie zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi wyraża jednocześnie dobrowolną zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Usługodawcę na potrzeby świadczenia na jego rzecz usługi, w tym reprezentowania go w sporach z drugą stroną oraz w celu zgodnego z prawem ewidencjonowania przychodów Usługodawcy.

3. Usługodawca oraz podmioty z nim współpracujące przetwarzają dane osobowe podane przez Usługobiorcę wyłącznie w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji usługi, w celu zgodnego z prawem ewidencjonowania przychodów Usługodawcy, a także zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

4. Usługobiorca deklaruje, iż będzie stosował ochronę powierzonych mu danych osobowych przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, tj. zniszczeniem, utraceniem, modyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do danych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (integralność i poufność).

5. Usługobiorca zobowiązuje się stosować środki techniczne i organizacyjne określone w art. 32 RODO adekwatne do stwierdzonego ryzyka naruszenia praw lub wolności powierzonych danych osobowych

6. Usługobiorca może przekazywać dane osobowe Usługodawcy podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz upoważnionym przez Usługobiorcę podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Usługodawcy na podstawie zawartych umów. W szczególności mogą to być podmioty kadrowe, księgowe, prowadzące działalność pocztową, kurierską bądź płatniczą.

7. Usługobiorca posiada prawo dostępu do treści podanych przez niego danych osobowych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia  zgody  w  dowolnym momencie  bez  wpływu  na  zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Dane osobowe Usługodawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

9. Podanie przez Usługodawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji usługi i związanych z nią obowiązków podatkowo – składkowych.

10. Dane osobowe podane przez Usługobiorcę będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usługi. Natomiast dokumenty mogące stanowić podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej Usługodawcy będę przechowywane do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń przeciwko Usługodawcy (§ 5 ust. 2 Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach).

11. W sytuacji, gdy Usługobiorca uzna, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO lub ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) posiada on prawo do wniesienia  skargi do organu nadzorczego  w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6. [Postanowienia obowiązkowe wynikające z Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną]

1. Określa się następujące, minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się

Usługodawca:

a) dostęp do internetu,

b) przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie,

c) poprawnie skonfigurowane konto e-mail.

2. Zakazuje się dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

Niniejsze zasady świadczenia usług wchodzą w życie z dniem 25.05.2018 r.